OG Ł O S Z E N I E – przetarg na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Warszawska,
Opis nieruchomości – tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) – boksy nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Powierzchnia nieruchomości – 250 m² (10 x 25 m²),
Numer działki – część 495/3,
Numer KW – OL1P/00043097/3,

Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 500,00 zł oraz
23% podatku VAT.

Wadium (dla jednego boksu) – 400,00 zł.

Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 20 października 2023 r. o godzinach:

a) 10.00 na wydzierżawienie boksu nr 1,

b) 10.15 na wydzierżawienie boksu nr 2,

c) 10.30 na wydzierżawienie boksu nr 3,

d) 10.45 na wydzierżawienie boksu nr 3A,

e) 11.00 na wydzierżawienie boksu nr 4,

f) 11.15 na wydzierżawienie boksu nr 5,

g) 11.30 na wydzierżawienie boksu nr 6,

h) 11.45 na wydzierżawienie boksu nr 7,

i) 12.00 na wydzierżawienie boksu nr 8

j) 12.15 na wydzierżawienie boksu nr 10,

w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 30 października 2023 r. do dnia 2 listopada 2023 r.

3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 28 października 2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

5. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

6. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

8. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 17 października 2023 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy.

Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pisz, dnia 11.09.2023 r.