UM Pisz

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granic…

0 Udostępnień

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestr…

0 Udostępnień

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części…

0 Udostępnień

Odwołanie przetargu

Pisz, dnia 5 listopada 2018 r. O G Ł O S Z E N I E Odwołanie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału w ni…

0 Udostępnień