Kooperacja – efektywna i skuteczna – nowy partnerski projekt

W poniedziałek 17 lutego w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się spotkanie w sprawie projektu pod nazwą „Kooperacja – efektywna i skuteczna“.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Gmina Pisz oraz powiat piski w 2018 roku zostały objęte działaniami partnerskiego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna“, realizowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, takich jak kultura, edukacja, sport, zdrowie, sądownictwo, policja, organizacja pozarządowe. Aktualnie znajdujemy się w drugim etapie realizacji projektu, który polega na pilotażowym wdrażaniu wypracowanego modelu kooperacji. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynowanie współpracy są miejskie ośrodki pomocy społecznej.
Model ma służyć instytucjom dostarczającym usługi społeczne rodzinom, osobom czy społecznościom wymagającym wsparcia. Kooperacja ma doprowadzić do sytuacji, w której
do rozwiązania problemu osoby/rodziny zostaną zaangażowane wszystkie niezbędne instytucje szczebla gminnego i powiatowego, a nawiązana współpraca spowoduje, iż oferowane wsparcie będzie kompleksowe, interdyscyplinarne, a osiągnięte efekty będą trwałe. Skuteczne wdrażanie modelu wymaga profesjonalizmu, zaangażowania oraz woli współpracy wszystkich instytucji włączonych w proces pomocowy.”