WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Łącznie na realizację ww. zadań publicznych Zarząd Powiatu w Piszu przeznaczył kwotę 33 600 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).
Uchwała Nr 26/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r.ws. rozstrzygnięcia konkursu ofert dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.