Ogłoszenie – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r., poz. 1899)

– położenie nieruchomości: 12-200 Pisz, ul. Warszawska 38,
– numer działki: 471/8,
– numer KW: 15759,
– powierzchnia użytkowa nieruchomości: 16,00 m²,
– opis nieruchomości: boks garażowy nr 2
– miesięczna wysokość czynszu: 69,00 zł + 23 % VAT = 84,87 zł

1. Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 1 roku.
2. Najemca będzie obowiązany do uiszczania oprócz czynszu innych opłat, tj. media i usługi z których będzie korzystał.
3. W/w nieruchomość według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego, ul. Juliusza Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4404) położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
4. Czynsz za najmowany lokal użytkowy należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.
6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29.08.2022 r. do dnia 18.09.2022 r.