Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Uchwała Nr 78/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

§ 2.
1.Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej Nowicki Starosta Piski
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 78/112/2021
Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 października 2021 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.
Podmiotami uprawnionymi do wskazania osób na członków komisji konkursowej są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), z wyjątkiem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenie kandydata na członka komisji
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowane wskazaniem osób na członów komisji konkursowej proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i przesłanie go w terminie do dnia
27 października 2021 r.
Zgłoszenie (podpisane przez kandydata oraz osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgłaszającego) należy dostarczyć na adres Starostwa Powiatowego
w Piszu, 12 – 200 Pisz, ul. Warszawska 1 (drogą pocztową lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu) lub e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Wybór odbędzie się w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac
w charakterze członka komisji konkursowej.
Komisja konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Piszu.

Andrzej Nowicki Starosta Piski

Formularz2021