Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego-2020

Szczegółowy wykaz jednostek poradnictwa znajduję się w załączniku.

Kliknij w poniższy link:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego-2020

W Powiecie Piskim w 2020 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiatowe lokale znajdują się w Piszu i Białej Piskiej:

1) Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12 – 200 Pisz, tel. 87 425 47 16 (nr bezpośredni do punktu)
– w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych
i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku, w dniach:
poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

2) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska (budynek sali gimnastycznej),
tel. 87 424 02 67 (nr bezpośredni do punktu)
– w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez radców prawnych i adwokatów z Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1, w dniach:
poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.
2. Zgłoszenia na wizytę dokonuje się telefonicznie pod nr telefonu 87 425 47 00 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1200.
3. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2020 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

Pomoc prawna polegała będzie na:
– poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.

5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Opinia o udzielonej pomocy

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażania anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Ankietę, po jej wypełnieniu należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykorzystania usługi przez adwokatów i radców prawnych.
6. Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Piszu i Białej Piskiej.