Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Biała Piska


Absolutorium za 2017 rok – udzielone


Podczas sesji, w dniu 28 czerwca 2018 r., Rada Miejska w Białej Piskiej jednomyślnie (przy 14 obecnych radnych), udzieliła Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r. Podjęcie przez radnych decyzji w powyższej sprawie było poprzedzone wysłuchaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Białej Piskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.

Szanowni Państwo,
budżet za 2017 r. został zrealizowany. Wykonanych zostało wiele ważnych zadań, o których informowałem Państwa na bieżąco, a środki zewnętrzne pozyskiwane dla gminy są widoczne w postaci wykonywanych corocznie inwestycji gminnych. Cieszy to, że nasza wspólna praca została doceniona przez radnych i organ nadzoru nad finansami gminy. Cieszy i to, że absolutorium za 2017 r. i lata minione, tj.: 2014 r., 2015 r. i 2016 r., otrzymałem od 100% radnych uczestniczących w obradach sesji, co świadczy, że pozytywnie oceniają pracę moją i moich współpracowników na rzecz Naszej Gminy.
Radzie Miejskiej w Białej Piskiej serdecznie dziękuję za dobrą współpracę, wspólną realizację budżetu Gminy w 2017 r.  oraz udzielone absolutorium. Słowa podziękowania kieruję także do sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników, mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Wszystkim Państwu dziękuję za codzienną współpracę i kolejny rok pracy na rzecz Gminy Biała Piska.

Trwa realizacja inwestycji gminnych

Drodzy Mieszkańcy,
po zakończonej w maju modernizacji drogi do miejscowości Komorowo oraz
ul. Cichej w Białej Piskiej, w czerwcu zostały zakończone kolejne poniżej przedstawione inwestycje z dofinansowaniem unijnym;

Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Obecnie trwa realizacja poniższych zadań

Przebudowa targowiska miejskiego w Białej Piskiej. Projekt dofinansowany
z funduszy Unii Europejskiej.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Modernizacja budynku świetlicy oraz części remizy OSP wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn.

Trzeba odpowiedzieć

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy,
w połowie czerwca na terenie Naszej Gminy do każdego domu za pośrednictwem poczty została doręczona gazetka. Wiele zawartych w niej informacji stanowi powtórzenie „sensacji”, które w bardzo brzydki sposób były przekazywane w czasie kampanii wyborczej w 2014 r. przez znane Państwu osoby.
Bardzo mnie dziwi takie nagłe zaangażowanie wydawcy Pana Janusza Mroczkowskiego. Jeszcze nie tak dawno w 2014 roku podczas remontu w Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej, gdy montował drzwi wyprodukowane w jego firmie bardzo pochlebnie wyrażał się o Gminie wręcz chwalił, że poprawiamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Przedszkolu. Nie rozumiem zmiany jego stanowiska. Nie chciałbym tego wiązać z faktem wystawienia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki gminnej o powierzchni ponad 2 hektarów zlokalizowanej przy jego firmie, którą to działkę przez wielu lat bezumownie użytkował pobierając dopłaty unijne.
Podane informacje w gazetce są niepełne i tendencyjne i mają na celu podważenie zaufania mieszkańców Gminy do mnie, do pracowników urzędu oraz niektórych radnych i mieszkańców wymienianych z imienia i nazwiska. Trudno uwierzyć, że wydawca robi to dla dobra Gminy. Nasuwa się proste skojarzenie, że ta „dobrowolna inicjatywa kilkunastu osób”, którzy wyłożyli i wyłożą jeszcze niemałe pieniądze stanowi przygotowanie do jesiennych wyborów.

Wydawca nie zostawił mi więc wyboru. Muszę odnieść się do tych „sensacji” i przedstawić fakty.

Sprawa rozbudowy firmy Bialmed Sp. z o.o.

Tuż przed drugą turą wyborów w 2014 r. Zarząd Firmy Bialmed Sp. z o.o. wydał oświadczenie dotyczące mnie jako kandydata na Burmistrza. Było to w piątek 28.11.2014 r. tuż przed ciszą wyborczą. W telewizji kablowej oświadczenie było emitowane kilkanaście razy. Na terenie całej gminy rozklejane były wielkie plakaty z oświadczeniami Zarządu Firmy Bialmed Sp. z o.o. Mam nadzieję, że z dziennikarskiej uczciwości wydawca gazetki napisze kto i za jakie pieniądze je tak pilnie rozklejał, kto za rozklejanie został ukarany?
Po wyborach, w których Państwo powierzyliście mi urząd Burmistrza Białej Piskiej nie odnosiłem się do spraw i nieprawdziwych informacji użytych w kampanii wyborczej. Uznałem, że przedstawianie swoich nawet słusznych racji nie będzie służyło firmie.
Gdy w gazetce pojawiła się informacja, że (cytuję) „postawa samorządowców z Białej Piskiej uniemożliwiła budowę tak nowoczesnego zakładu w Białej Piskiej” oraz „że pomimo upływu ponad 2,5 roku od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Bialmed nie uzyskał warunków, o które prosił”, przez 3 tygodnie czekałem, że Właściciele Firmy w ramach zwyczajnej ludzkiej uczciwości odniosą się do tych wszystkich informacji. Jednak to nie nastąpiło. Dlatego też przedstawię fakty w tej sprawie, pozostawiając Państwu ich ocenę.

Postępowanie z wniosku Firmy Bialmed Sp z o.o. prowadzone przez Urząd Miejski.

10 maja 2012 r.
do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynął wniosek Firmy Bialmed Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowo-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach po byłej Centrali Nasiennej. Wniosek ten w dniach 15 maja, 17 maja, 18 maja, 01 czerwca, 09 lipca, czyli aż pięć razy, był zmieniany lub uzupełniany przez Firmę.
Na działce o powierzchni 3,5 ha miały zostać wybudowane:
– hala o powierzchni zabudowy 6 615 m2 (około 110 m x 60 m)
– 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
– 40 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony,
– 5 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych TIR,
– obiekt miał być ogrzewany z własnej kotłowni.

13 czerwca 2012 r.
ponieważ po wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie 12 osób złożyło uwagi i protesty w tej sprawie, to ja chcąc stworzyć dobry klimat wokół inwestycji oraz w celu przedstawienia mieszkańcom szczegółowych informacji dotyczących w/w przedsięwzięcia zorganizowałem w tym dniu spotkanie. Do Urzędu Miejskiego przybyli mieszkańcy, ale zdziwiło ich, że przedstawicieli Firmy Bialmed Sp. z o.o. mimo zaproszenia nie było.
18 czerwca 2012 r.
w związku z uwagami mieszkańców teren inwestycji wizytowali przedstawiciele Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

30 lipca 2012 r.
wydałem postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (bez raportu).
sierpień – październik 2012 r.
jedna z osób będąca stroną postępowania podnosiła wiele spraw z zakresu ochrony środowiska i wód. Osobiście podjąłem się mediacji pomiędzy osobą zgłaszającą uwagi, a Firmą Bialmed Sp. z o.o. Jednak właściciel Firmy nie był tym zainteresowany. Uważam, że każdy inwestor planujący budowę lub rozbudowę firmy na terenach miejskich musi się liczyć z pewnymi obostrzeniami i protestami mieszkańców przede wszystkim jeśli dotyczą one zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Firma planująca tak dużą inwestycję
w odległości kilkudziesięciu metrów od budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej, ul. Zielonej oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego, powinna też brać pod uwagę tereny sąsiednie zwłaszcza, gdy są zamieszkałe przez ludzi. Hałas związany z załadunkiem, rozładunkiem i ruchem samochodów ciężarowych szczególnie w porze wieczornej byłby dla mieszkańców uciążliwy. 28 września 2012 r. teren inwestycji ponownie wizytowali przedstawiciele Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Szczegółowo zbadaliśmy i rozpatrzyliśmy wszelkie uwagi mieszkańców pozyskując niezbędne dokumenty, aby w przypadku odwołania się któregoś z mieszkańców do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie uniknąć ponownego rozpatrywania zgłoszonych uwag.

13 listopada 2012 r.
po dokładnej i szczegółowej analizie wszelkich złożonych uwag i zastrzeżeń wydałem pozytywną decyzję środowiskową w sprawie w/w inwestycji. Od tej decyzji nikt z protestujących nie odwołał się.

19 listopada 2012 r.
od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie odwołał się Pełnomocnik Firmy Bialmed Sp. z o.o.

I tak naprawdę tylko od maja do listopada 2012 r. Urząd Miejski prowadził postępowanie i wydawał rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Dalsze postępowanie przez kolejne lata prowadziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.

Postępowanie z wniosku Firmy Bialmed Sp. z o.o. prowadzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
grudzień 2012 r.
SKO w Olsztynie mając komplet materiałów zgromadzonych przez Urząd Miejski i opierając się na nich, bez uzupełnienia i dodatkowych wyjaśnień rozpatrywało odwołania Firmy Bialmed Sp. z o.o. od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r.
19 kwietnia 2013 r.
ostatecznie uchyliło decyzję i wydało własną decyzję w sprawie Firmy Bialmed Sp. z o.o.
W załączniku do tej decyzji na podstawie wniosku Firmy Bialmed Sp. z o.o., SKO określiło Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, między innymi (cytuję):
„…. Projektowane budynki ogrzewane będą za pomocą dwóch kotłów na biomasę o mocy 240 kW każdy…”,
„…. Parking dla samochodów ciężarowych o ładowności do 3,5 t zlokalizowany będzie w odległości 50-100 m od najbliższych działek, co oznacza, że najbliższy punkt parkingu oddalony będzie od sąsiedniej działki o 50 m, a najdalszy 100 m…”.

Po uprawomocnieniu się tej decyzji Firma Bialmed Sp. z o.o. mogła dalej już bez przeszkód przygotowywać inwestycję, ale…

12 czerwca 2013 r.
Pełnomocnik Firmy Bialmed Sp. z o.o. złożył wniosek o zmianę wydanej decyzji w części dotyczącej Charakterystyki planowanego przedsięwzięcia. Wnosił między innymi o zmianę zapisów dotyczących ogrzewania (na ogrzewanie za pomocą od jednego do trzech kotłów na biomasę o łącznej mocy od 400-600 kW) oraz zmianę zapisów odległości parkingu dla samochodów ciężarowych o masie do 3,5 t. Na uwagę zasługuje uzasadnienie (cytuję):
„ … W kwestii zaś parkingu dla pojazdów ciężarowych o masie do 3,5 t wnioskodawca uzupełniając kartę informacyjną przedsięwzięcia pismem z dnia 09.07.2012 r. … zawarł w niej błędne odległości tego parkingu określając je na co najmniej 50 m od granicy sąsiednich działek. Tymczasem obszar przeznaczony na taki parking – a położony obok projektowanego budynku magazynowego – ma kształt trapezu (około 105 m długości i 85 m szerokości) będąc z trzech stron otoczony sąsiednimi działkami. Nie ma więc w ogóle fizycznej możliwości zachowania od tychże działek pierwotne określonych odległości. Uzupełnienie przez stronę karty informacyjnej przedsięwzięcia w taki sposób należy uznać za omyłkę, którą obecnie wnioskodawca poprawia…”
Ta pomyłka Firmy miała w dalszym postępowaniu olbrzymie konsekwencje co do trwania postępowania i jego zakończenia.

10 grudnia 2013 r.
niespodziewanie po pół roku SKO w Olsztynie zwróciło się do Gminy, aby to Gmina zmieniła decyzję, którą SKO wydało 19 kwietnia 2013 r. Nie trzeba być specjalistą, aby stwierdzić, że nie jest możliwe, żeby Organ I instancji (Burmistrz Białej Piskiej) zmieniał decyzję Organu wyższej instancji (SKO)? Nie uległem też różnym naciskom, bo działałbym wtedy niezgodnie z prawem. I miałem rację.

29 maja 2014 r.
Naczelny Sądu Administracyjny w Warszawie (do którego SKO w Olsztynie wystąpiło z wnioskiem) wskazał właśnie SKO jako organ właściwy w sprawie rozpatrzenia wniosku Bialmed Sp. z o.o. o zmianę decyzji.

28 sierpnia 2014 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (do którego SKO prowadząc postępowanie zwróciło o opinię w sprawie wnioskowanej zmiany decyzji) wyraził opinię, że dla wnioskowanej zmiany istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił (cytuję):
„… ustalam zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy (..) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanych zmian w zakresie lokalizacji parkingu dla samochodów ciężarowych o masie do 3,5 t oraz mocy kotłowni na biomasę. Raport powinien zawierać m. in.:
– ocenę wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów znajdujących się w zasięgu jego odziaływania…,
– przedstawienie wszystkich źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza (zorganizowanej i niezorganizowanej) z terenu projektowanej inwestycji ….”
Sporządzenie raportu w takim zakresie wymagało wiele czasu i poniesienia dużych kosztów.

06 listopada 2014 r.
SKO w Olsztynie nałożyło obowiązek sporządzenia raportu na Firmę Bialmed Sp. z o.o. (Przypominam, że w postępowaniu prowadzonym przez Urząd w 2012 r. odstąpiłem od oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu).

16 grudnia 2014 r.
w związku z nałożeniem obowiązku na Firmę Bialmed Sp. z o.o. sporządzenia raportu SKO w Olsztynie zawiesiło postępowanie w sprawie zmiany decyzji do czasu przedstawienia raportu.

12 lutego 2015 r. i 11 marca 2015 r.
Pełnomocnik Firmy Bialmed Sp. z o.o. zmodyfikował wniosek z dnia 12 czerwca 2013 r., i sprecyzował stanowisko wnioskodawcy oświadczając, że Firma Bialmed Sp. z o.o. nie przedłoży raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz wnioskował o uchylenie decyzji SKO z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz decyzji 13 listopada 2012 r. wydanej przez Burmistrza Białej Piskiej.

29 września 2015 r.
przychylając się do wniosku firmy Bialmed Sp. z o.o. SKO uchyliło decyzję własną z dnia 19 kwietnia 2013 r.,

10 grudnia 2015 r.
przychylając się do wniosku firmy Bialmed Sp. z o.o. SKO uchyliło decyzję z dnia 13 listopada 2012 r.

Informacje przedstawione powyżej są do sprawdzenia w aktach sprawy znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Są 3 tomy akt w tej sprawie – 2 tomy własnych akt i tom akt, które na mój wniosek z 2015 r. udostępniło nam Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Jeżeli właściciele Firmy Bialmed Sp. z o.o. znają inne fakty to zapraszam do debaty z udziałem mieszkańców i wspólnie porozmawiajmy z mieszkańcami i przedstawmy prawdę opartą na dokumentach. Myślę, że to normalne, aby się spotkać i porozmawiać o dokumentach, a nie o plotkach, które rozsiewają źli doradcy, chcąc wciągnąć po raz kolejny Firmę w kampanię wyborczą przeciwko mnie.

Chciałbym tylko dodać, że gdy zmiana decyzji o którą wystąpiła Firma Bialmed Sp. o.o. weszła w „tryby” SKO już w marcu 2014 r. przewidując, że wprowadzenie zmiany może się przeciągnąć proponowałem inne rozwiązania. Rozmawiałem z udziałem osób, które były przychylne Urzędowi i Firmie. Nie skorzystano z moich propozycji rozwiązania problemu. Dodatkowo w celu poprawienia możliwości lokalizacji budynków i parkingu zaproponowałem Firmie sąsiednią dużą działkę gminną (dla której wydane były warunki z przeznaczeniem na działalność usługową), a która mogła rozwiązać sprawę parkingu. I pierwszą moją propozycją nie była sprzedaż, ale długoletnia dzierżawa za zgodą Rady Miejskiej na dogodnych warunkach.

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zapowiedzi z ubiegłego miesiąca i działając zgodnie z opinią Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej informuję, że podjąłem działania o zwrot do budżetu Gminy kwoty 712 044,59 zł wobec winnych w sprawie drogi Biała Piska-Szkody (Kózki), bo uważam, że te pieniądze należy zwrócić naszym mieszkańcom. Tej decyzji nie zmienią żadne obraźliwe i kłamliwe teksty. Nie wystraszą żadne gazetki. Odpowiednie dokumenty zostały złożone w Sądzie, który wyznaczył terminy pierwszych rozpraw.