OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2023Pisz, 07 kwietnia 2023r.

Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162 ze zm.)oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2022r. poz.2000 ze zm. )-zawiadamia się – że na wniosek Gminy Pisz z dnia 14 marzec 2023r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej- ulicy Bratniej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od km 0+000,00 do km 0+354,79

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania i architektoniczno-budowlany. Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach 730 1530

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
• Nieruchomości stan dotychczasowy: Dz. nr 14/21, 14/4, 14/57, 22, 564/10, 564/3, 564/1 położonych w obrębie Pisz 2

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (zgodnie z art.49 ustawy KPA).