OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU

Uchwała Nr 77/112//2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej Nowicki
Starosta Piski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/112/2021
Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 października 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.
I. Rodzaj zadania

Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej albo
2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania w 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 64020 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania. Z powyższej kwoty 60060 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) planuje się przeznaczyć na realizację przez organizację pozarządową zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pozostałą kwotę 3960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) planuje się przeznaczyć na realizację przez organizację pozarządową zadania z zakresu edukacji prawnej.
2. Ostateczna wysokość środków określonych w ust. 1 uzależniona będzie od wysokości dotacji celowej, jaką otrzyma Powiat Piski z budżetu państwa.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Warunkiem przyznania dotacji celowej będzie zawarcie umowy z Zarządem Powiatu w Piszu,
w której zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania, sposób finansowania oraz rozliczenia dotacji. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) .
2. Nieprzystąpienie do podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w trakcie postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferenta
do realizacji zadania organ ogłaszający konkurs traktować będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy.

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:
1) w przypadku ubiegania się o powierzenie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wpisane są na prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2) w przypadku ubiegania się o powierzenie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wpisane są na prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Wszystkie lub wybrane dyżury w punkcie mogą posiadać określoną specjalizację. Specjalizację dyżuru określa się w szczególności poprzez wskazanie dziedziny prawa lub problematyki nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej podczas dyżuru lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego podczas dyżuru, albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych, do której w szczególności adresuje się nieodpłatną pomoc prawną udzielaną podczas dyżuru lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone podczas dyżuru. Oferent może zawrzeć w ofercie deklarację utworzenia dyżurów specjalistycznych.
2. Zadanie ma być realizowane w następujących lokalizacjach:
1) lokal usytuowany w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej.
Czas pracy Punktu: poniedziałki w godzinach 11.00-15.00
2) lokal usytuowany w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
Czas pracy Punktu: wtorki w godzinach 11.00-15.00, środy w godzinach 10.00-14.00
3) lokal usytuowany w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czas pracy Punktu: czwartki w godzinach 10.00-14.00, piątki w godzinach 10.00-14.00.
3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego nie mniej niż 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Piskiego
i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie ściśle na zasadach określonych w ustawie, w szczególności w art. 5 ust. 2-5, art. 7, oraz art. 8 ust. 2-13.
6. Zarówno nieodpłatna pomoc prawna jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują nieodpłatną mediację.
7. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Dojazdy do osób uprawnionych organizowane są przez organizację pozarządową we własnym zakresie w czasie dyżuru.
8. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w punkcie obejmuje nieodpłatną mediację. W ramach dyżuru nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji.
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na mediację organizuje się spotkanie z mediatorem.
9. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone w punkcie obejmuje nieodpłatną mediację. W ramach dyżuru nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na mediację organizuje się spotkanie z mediatorem. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator w oparciu o przepisy ustawy.
10. Organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej,
w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. Preferowane formy tych działań to poprowadzenie 12 godzin wykładów dla mieszkańców powiatu piskiego w instytucjach z terenu powiatu piskiego wskazanych przez Starostę Piskiego oraz wydanie 4 elektronicznych informatorów. Preferowana tematyka wykładów i informatorów: prawo rodzinne oraz prawo cywilne.
11. W przypadku urzeczywistnienia, z uwagi na siłę wyższą, okoliczności uniemożliwiających poprowadzenie wykładów, w miejsce każdego wykładu zostanie wydany elektroniczny informator o tematyce określonej jak dla wykładów.
12. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
13. Zadanie publiczne powierzone organizacji pozarządowej powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, zwłaszcza ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz.U. 2021, poz. 1487), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2021 r.
2. Tytuł zadania publicznego wskazany w druku oferty (cz. III Opis zadania, punkt 1 Tytuł zadania publicznego) powinien jednoznacznie wskazywać, czy organizacja składa ofertę na powierzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, czy na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Należy odnieść się do rodzaju zadania wskazanego w części I ogłoszenia.
3. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu,
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz w godzinach pracy urzędu lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku” oraz nazwą organizacji składającej ofertę.
5. Oferty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) wyciąg z właściwego rejestru (ewidencji) lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia
3) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego potwierdzająca wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ze wskazaniem zakresu uprawnień do prowadzenia punktu
4) oświadczenie oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia – w przypadku, gdy oferent ubiega się o powierzenie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym prowadzenia mediacji)
5) oświadczenie oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia – w przypadku, gdy oferent ubiega się o powierzenie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym prowadzenia mediacji)
7. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 działu III „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
8. Oferta winna być wypełniona w sposób zwięzły, zawierający wyłącznie treści wymagane
w formularzu ofertowym oraz ogłoszeniu.
9. Poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
10. Organizacja pozarządowa może w ramach oferty przedstawić dodatkowo porozumienia
o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.
11. Do oferty powinny być dołączone oryginalne załączniki lub kopie. Kopie wymagające potwierdzenia za zgodność z oryginałem powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Powyższe nie dotyczy wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz pieczęcią podmiotu i podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
12. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieczytelne, na niewłaściwych drukach, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone po terminie.
13. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Piszu w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, która opiniuje złożone oferty.
3. Przy rozpatrywaniu ofert organizacji ubiegających się o powierzenie zadania polegającego
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej stosowane będą następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie
4) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków
5) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Przy rozpatrywaniu ofert organizacji ubiegających się o powierzenie zadania polegającego
na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stosowane będą następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie
4) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków
5) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.
6. Do uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje
się trybu odwoławczego.
7. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Piszu w latach 2021 i 2020 zadaniach publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego.
Zarząd Powiatu w Piszu realizuje w roku 2021 oraz realizował w roku 2020 zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 2021 roku suma środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonych
na realizację zadania wynosi 132 000 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące). Z powyższej kwoty
w 2021 roku na rzecz organizacji pozarządowej przekazanych zostanie 64 020 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia) złotych, w tym 3 960 (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych na realizację działań z zakresu edukacji prawnej. W 2020 roku suma środków pochodzących z dotacji celowej, przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 132 000 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące). Z powyższej kwoty w 2020 roku na rzecz organizacji pozarządowej przekazano 64 020 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia) złotych, w tym 3 960 (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych na realizację działań z zakresu edukacji prawnej.

IX. Informacja nt. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej „ustawą o dostępności”. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, a także ewentualne wskazanie sposobu zapewniania dostępu alternatywnego. Dostępność powinna być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze wskazanym w art. 6 ustawy
o dostępności: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym. W indywidualnym przypadku może zostać zastosowany dostęp alternatywny, na zasadach wskazanych w art. 7 ustawy
o dostępności. Obowiązek zapewniania dostępności zostanie określony w umowie realizacji zadania publicznego.

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Piskiego z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, 12-200 Pisz, tel. 87 425 47 00, e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1 załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta ubiegającego się o powierzenie zadania polegającego
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym prowadzeniu mediacji)
2 załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta ubiegającego się o powierzenie zadania polegającego
na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym prowadzeniu mediacji)

Andrzej Nowicki Starosta Piski

oświadczenie_zał_2_ogłoszenie_2021

oświadczenie_zał_1_ogłoszenie_2021