Dołącz do nas – Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu to mądry wybór i otwarte drzwi do dobrej przyszłości.

Szanowni Rodzice

Zachęcamy do skorzystania z możliwości nauki Państwa dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu. Wybór tej placówki jest ogromną szansą rozwoju i osiągania wysokich wyników w nauce.

Prywatna Szkoła Podstawowa dysponuje:

– salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt i pomoce szkolne zapewniające realizację wymagań podstawy programowej, m. in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputerowe programy edukacyjne, tablice przedmiotowe, plansze i mapy;
– zasoby biblioteczne, które są na bieżąco uzupełniane, np. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Proponuje:

– małą liczbę uczniów w klasie (12 osób);
– zajęcia dydaktyczne ze zwiększoną liczbą godzin (z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki);
– dwa języki obce od czwartej klasy;
– język obcy już w edukacji wczesnoszkolnej (od pierwszej klasy);
– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz koła zainteresowań;
– różnorodne zajęcia sportowe (w sali gimnastycznej, na boisku „Orlik”, w klubie fitness, w kręgielni, na basenie);
– zajęcia profilaktyczne;
– udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych ;
– wizyty w instytucjach kultury i życia społecznego (m. in. teatrach, muzeach, sejmie, urzędach
i zakładach pracy) oraz spotkania z ciekawymi osobami.

Zapewnia:

– wysoki poziom nauczania (zgodnie z tradycją przejętą od działającego u nas od lat Prywatnego Gimnazjum, które ma corocznie wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, a także osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – jedne
z najwyższych w województwie);
– dużą indywidualizację nauczania;
– możliwość rozwoju talentów i predyspozycji uczniów;
– bezpieczne, higieniczne i kameralne warunki nauki;
– bezstresowe nauczanie i wychowanie (brak dzwonków lekcyjnych, niski poziom hałasu podczas przerw);
– miłą atmosferę ( bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielami);
– opiekę pozalekcyjną w szkolnej świetlicy (naukę pozalekcyjną, odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela specjalisty, gry i zabawy indywidualne oraz grupowe);
– wsparcie psychologa i logopedy;
– posiłki (catering).

Gwarantuje:

– nowoczesne metody i formy nauczania;
– ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
– kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i poziomie wiedzy oraz umiejętności dydaktyczno-
wychowawczych;
– stałą współpracę z rodzicami.

Dąży, aby nasi uczniowie:

– byli wychowani w duchu tolerancji oraz poszanowania godności własnej i innych;
– uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające myśleć i rozumieć świat;
– byli przygotowani do przyszłości;
– mieli poczucie sprawiedliwego oceniania;
– uwierzyli w swoje możliwości;
– poznali smak sukcesu i umieli go osiągać.

Szukasz klucza do sukcesu? Znajdziesz go w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.
Otwórz drzwi do mądrości!

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.
12-200 Pisz, ul. Adama Mickiewicza 41, tel. kontaktowy : (87) 423 55 66, 500 898 991

Artykuł sponsorowany