Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

WSPÓLNIE DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Oficjalne przekazanie do użytku pojazdu służbowego na Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, zainaugurowało wydarzenia, które odbyły się 5 lutego, a które dotyczyły inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez Powiat Piski przy współudziale środków rządowych.

Środki finansowe w kwocie 23 tys. zł wyasygnował na nowy radiowóz Zarządu Powiatu w Piszu, taką samą kwotę przekazała Komenda Główna Policji w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020”. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zyskali w ten sposób do dyspozycji nieoznakowany radiowóz, który jest już czwartym z kolei pojazdem, jaki od minionego roku trafiał do poszczególnych komisariatów policji na terenie naszego powiatu. W sumie, gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida, wspólnie z Powiatem Piskim, wsparły w ostatnim czasie doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Piszu na łączą kwotę 250 tys. zł.

Kolejną zrealizowaną inwestycją, oficjalnie przekazaną do użytku, jest droga powiatowa Nr 1522 N (Turośl – Pisz). W tym przypadku realizowany sukcesywnie od kilku lat projekt gruntownej przebudowy drogi został definitywnie zakończony. W 2018 r. wykonano dwa ostatnie etapy, tj. przebudowę odcinka Wiartel – Pisz wraz z budową ścieżki rowerowej, która jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski, jest pierwszą prawdziwą ścieżką rowerową w powiecie piskim. Realizacja w/w działania była możliwa dzięki dotacji z Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 3.252.407 zł oraz środkom przeznaczonym na ten cel przez Powiat Piski w wysokości 966.625,85 zł.

Ostatnim z wydarzeń tego dnia, było uroczyste oddanie do użytku nowo wyremontowanej hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Wybudowana w 1979 r. hala, doczekała się w ostatnich latach termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego. Zwieńczeniem tych działań, była kompleksowa modernizacja wnętrza budynku, w ramach której wykonano m.in.: montaż nowej podłogi drewnianej w hali, sufitu podwieszanego akustycznego, instalacji wod-kan, elektrycznej i wentylacyjnej, montaż nowego oświetlenia, 100 miejsc siedzących na przebudowanej widowni i zaplecza oraz dostarczenie nowego wyposażenia sportowego. Inwestycja została zrealizowana dzięki uzyskaniu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu w wysokości 663.000 zł oraz zaangażowaniu finansowemu Powiatu Piskiego w wysokości 666.917,24 zł.

W wydarzeniach udział wzięli między innymi Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Nowacki, Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członkowie Zarządu Powiatu Piskiego Waldemar Brenda i Jan Alicki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska wraz z radnymi.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Dzięki pośrednictwu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego W. Małeckiego 6 lutego 2019r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pisz – wicestarostowie Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda w Ministerstwie Zdrowia spotkali się z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jerzy W. Małecki, starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych. Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w powiecie.

Będą dodatkowe kursy umiejętności zawodowych

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowej edycji kursu umiejętności zawodowych z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester. Podobnie jak poprzednio, kurs obejmować będzie część teoretyczną z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz praktyczną składającą się z ćwiczeń na symulatorze jak i samym harwesterze w naturalnych warunkach pracy.

Zachęcamy również do udziału w kursach meblarskich. Kurs projektowania mebli z wykorzystaniem programów konstrukcyjnych prowadzone będą w formie warsztatów przy komputerze i obejmować będą m.in. modelowanie 2D/3D, zasady wymiarowania mebli, tworzenie dokumentacji technicznej do produkcji/wyrobu mebli, tworzenie instrukcji złożenia mebli. Z kolei kurs wykonywania mebli obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną w wymiarze po 50 godzin każda i zawierać będzie treści teoretyczne: BHP przy pracach stolarskich, charakterystyka i rodzaje drewna, wymiarowanie i rysunek techniczny. Praktyczna część kursu obejmować będzie wytwarzanie wybranych mebli drewnianych lub/i małej architektury.

Zgłoszenie na powyższe kursy można składać do dnia 15 lutego 2019r. Zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w kursie osoby spełniające wymogi formalne udziału, tj.:
– pełnoletność
-stan zdrowia pozwalający na udział w wybranej formie wsparcia.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 87 425-47-54; lub/i w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, tel. 87 423-11-28.
Zespół Projektowy

Projekt pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.