O G Ł O S Z E N I E – przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
Numer działki – 60/5,
Powierzchnia nieruchomości – 1490 m2
Numer KW – OL1P/00013710/8,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 67.000,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 13.000,00 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
Numer działki – 60/6,
Powierzchnia nieruchomości – 1338 m2
Numer KW – OL1P/00013710/8,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.000,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 12.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 8 czerwca 2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przy ul. G. Gizewiusza 5:
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00.
2. Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip , na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl
3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002
0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia
3 czerwca 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać pod nr telefonu 87/4241215 lub
87/7309857