CZYSTE POWIETRZE W GMINIE PISZ

Głównym celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w nieefektywnych piecach. A to właśnie niska emisja jest główną przyczyną smogu. Jest ona spowodowana przestarzałą i nieskuteczną instalacją grzewczą w domach jednorodzinnych. W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko jest już nie tylko modą, ale obowiązkiem.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że globalne ocieplenie w nadchodzących latach wywrze wielki wpływ na nasze codzienne życie. Jednak lokalnie, już dziś widzimy nasilające się problemy. Latem temperatury w miastach bywają nie do zniesienia, a zimą doskwiera nam smog.
Niejednokrotnie wychodząc na spacer w okresie zimowym mamy okazję poczuć czym pali się w piecach. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że każdego dnia niszczą swoje miejsce do życia zanieczyszczając swoje środowisko. Naszym wrogiem jest smog i to na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy. I choć nie zmienimy całego świata, to warto  zacząć  zmieniać świat wokół siebie.

Trzeba korzystać z różnych źródeł finansowania wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Gmina Pisz, która ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczące programu „Czyste Powietrze” wspiera uprawnionych beneficjentów w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie. Tak jak do tej pory w celu samodzielnego złożenia wniosku można skorzystać ze ścieżki internetowej (portal.fundusz.olsztyn.pl/) jak i za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile beneficjent chce skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
– uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określnego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania nie może przekroczyć dwudziesto krotności kwoty tego wynagrodzenia.
Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach. Wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.