Coraz bliżej do otwarcia nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zakończył się odbiór techniczny Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obiekt spełnia wszelkie niezbędne normy.

Oznacza to, że wkrótce odpady komunalne dostarczane przez mieszkańców Gminy Pisz nie będą już składowane na terenie przy ulicy Olsztyńskiej 3 w Piszu, należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Nowa lokalizacja obiektu przy ul. Tęczowej znajduje się w przemysłowej części Pisza.

W ramach projektu powstał budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynową składającą się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych do odbierania i krótkotrwałego przechowywania odpadów posegregowanych wymagających specjalnego zabezpieczenia (typu baterie i leki) oraz magazynowania rzeczy używanych przeznaczonych do ponownego wykorzystania (recyklingu).

Dostarczone odpady komunalne będą segregowane w kontenerach znajdujących się pod wiatą, chroniących odpady przed wpływem czynników atmosferycznych. Na terenie PSZOK-u znajduje się także waga mobilna o nośności do 10 ton. Powyższą infrastrukturę projektu uzupełniają wybudowane place manewrowe i chodniki.
Ponadto, na terenie powstałego PSZOK-u utworzono ścieżkę edukacyjną, dzięki której przy pomocy tablic informacyjnych, mieszkańcy mogą się dowiedzieć, jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to tak istotne dla środowiska.

Dzięki skutecznemu ubieganiu się o środki unijne, Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 2014-2020 w wysokości 85 % inwestycji (wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła blisko 1,5 mln złotych).

– Oddany wkrótce do użytku PSZOK umożliwi właściwe przyjęcie, a następnie zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Przyczyni się to do zwiększenia ich odzysku co jest bardzo ważne, w kontekście coraz wyższego wskaźnika poziomu recyklingu odpadów komunalnych. A ten z każdym rokiem jest trudniejszy do osiągnięcia – mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza.

Do PSZOK-u będzie można oddawać bezpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) następujące rodzaje odpadów komunalnych:
– papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady;
– zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe),
– zużyte baterie i akumulatory;
– przeterminowane leki;
– chemikalia (resztki farb, olejów, rozpuszczalników, lakierów, środków ochrony roślin itp.);
– odpady niebezpieczne (świetlówki, lampy LED);
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
– odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, wytworzone przez właściciela nieruchomości w wyniku prowadzenia indywidualnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki);
– odpady tekstyliów i odzieży.
Nie wolno natomiast dostarczać do PSZOK-u m.in. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest, papę lub smołę, materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna), części samochodowych (np. zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, szyb itp.), urządzeń przemysłowych, opon z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, odpadów nieoznaczonych (bez możliwości wiarygodnej identyfikacji ich składu chemicznego) oraz odpadów w opakowaniach cieknących (w tym uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji).
Oficjalne otwarcie PSZOK-u będzie możliwe po wyłonieniu, w trybie konkurencyjnym, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Oficjalne otwarcie obiektu będzie możliwe po wyłonieniu, w trybie konkurencyjnym, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Fot. Urząd Miejski w Piszu