Ogłoszenie – konkurs ofert

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 16 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXIII/250/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 .

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wsparcie realizacji zadań publicznych w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas realizacji zadań
Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż 26 marca 2021 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych:
W 2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych przeznaczono kwotę 140 000,00 zł. W roku 2020 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wyniosła 165 000,00 zł z których zrealizowano zadania na kwotę 126 732,00 zł.
W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:
– Piłka nożna dzieci i młodzieży
– Zapraszamy do tenisowych stołów
– Rozwój taekwondo Olimpijskiego na terenie Gminy Pisz
– Emerycie Ruszaj się
– Pływamy i startujemy w zawodach
– Sport szkolny 2020
– Wędkarstwo, piszanie to lubią
– Z miłości do koszykówki
– Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu
– Gem, Set, Mecz. Popularyzacja i rozwój tenisa w Piszu
– Piłka nożna dla wszystkich (Klub Sportowy „MAZUR– PISZ”)
– Żegluję – Promuję moje miasto
– Żeglarstwo regatowe w Piszu – Cadet 2020
– Turniej tańca Środowiskowych Domów Samopomocy
– Od juniora do seniora upowszechnianie zajęć ruchowych na wsi

IV. Wkład własny
Wymagane jest, aby oferent zapewnił przy realizacji projektu wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

V. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.
2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji
w nadmiernej wysokości.

VI. Koszty niekwalifikowane
Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

VII. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 2020 r. poz.1057 ).
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 85% rzeczywistych kosztów.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pisz.

VIII. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania winny być zrealizowane od dnia 26 marca 2021 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3.Zadanie musi odbywać się z przestrzeganiem przepisów sanitarnych i z zachowaniem obowiązujących obostrzeń wprowadzonych ze względu na zagrożenie (COVID-19).

IX. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursu
Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są:
– organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Składanie ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej na wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 57).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty.

Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);
statut podmiotu.

Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).

XI. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 9 marca 2021 r. do godz.15.15
Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres:

Urząd Miejski w Piszu
ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
„OTWARTY KONKURS OFERT”

XII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. W celu opiniowania złożonych w konkursie ofert zostanie powołana komisja konkursowa, która zakończy prace w terminie do dnia 16 marca 2021 r.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Pisza.

Oferty będą opiniowane wg kryteriów:

1) formalnych, do których należą:
a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.

2) merytorycznych, do których należą:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: do 10 pkt.;
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 10 pkt.;
c) jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: do 60 pkt.;
d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: do 10 pkt.;
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: do 10 pkt.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez oferenta w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej opinii złożonej w konkursie oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów.
UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.

XIII. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 marca 2021 r.

Wyniki konkursu podane zostaną: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.

Pisz, dnia 16 lutego 2021 r