Za życiem – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje program wsparcia

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach kolejny rok realizowany jest kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Priorytetem programu jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Do najważniejszych zadań Ośrodka należą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie,
m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach jest odpowiednią placówką do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju niepełnosprawności czy zaburzeń dziecka.

W ramach programu „Za życiem” prowadzone są następujące terapie i zajęcia:
Terapia logopedyczna – pomoc dzieciom w zakresie następujących trudności: nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci jak np. wysunięty język na buzię dziecka, zaburzenia połykania, zaburzenia oddychania, skrócone wędzidełko, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa wymowa głosek, seplenienie międzyzębowe, niepłynność mowy – jąkanie.
Integracja Sensoryczna – celem tej terapii jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.
Terapia taktylna – proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

EEG Biofeedback – to rodzaj terapii instrumentalnej, za pomocą której osoba trenowana uczy się samoregulacji czynności mózgu. Metoda ta oparta jest na komputerowej analizie fal mózgowych, których zakresy można wzmacniać lub hamować w czasie treningu. Sygnały bioelektryczne odbierane za pomocą elektrod, z dokładnie określonych miejsc na głowie, wysyłane są do komputera, gdzie ulegają obróbce i skąd wysyłane są do pacjenta w postaci np. sygnałów wzrokowych czy dotykowych.
Skuteczność EEG Biofeedback potwierdzono u osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się np. dysleksja, dysgrafia, w zaburzeniach funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, zmianach nastroju, zaburzeniach snu, lękach, zaburzeniach uwagi, niepełnosprawności intelektualnej, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie i padaczce. Metoda jest całkowicie bezpieczna i przyjemna, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi.
Terapia uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – celem jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce i prawidłowym rozwoju psychoruchowym.
Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez specjalne urządzenie. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości.
Terapia pedagogiczna – jej celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
Terapia psychologiczna – celem jest rozwinięcie autonomii dziecka, jego kreatywności i aktywności. Terapia ma na celu usunięcie objawów, wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi i w stosunku do siebie. Dziecko w trakcie terapii osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje poczucie tożsamości. Zwiększa się jego poczucie sprawczości i zdolności uczenia. Celem terapii jest również doprowadzenie do pożądanej zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, sensorycznym, emocjonalnym lub społecznym.
Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z proponowaną ofertą naszej Placówki programu „Za życiem” i odwiedzenia nas
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 87 423 48 57.

p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach mgr Justyna Siemion
Tekst i fotografie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach