Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe – projekt realizowany przez powiat piski

Powiat Piski w dniu 11.12.2020 r. otrzymał ostateczną pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn. “The cultural heritage says abous us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”.

Powiat Piski jest Liderem projektu i będzie go realizował wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum rejonu Alytus w Butrimonysie. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
Całkowity koszt projektu wynosi 746 161,24 euro, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu.Po stronie Powiatu Piskiego koszt projektu wynosi 484 751, 72 euro, wkład własny stanowi 15% kosztów.

Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego. Celem projektu jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym. Projekt przewiduje działania w obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących się na obszarze przygranicznym: w Pranie (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań inwestycyjnych nastąpi ogólna wymiana wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, po stronie litewskiej część pomieszczeń Centrum Kultury w Butrimonysie zostanie zaadaptowana na Muzeum Etnograficzne Butrimonysa. Ponadto, w ramach projektu nastąpi konserwacja zbiorów muzealnych obu placówek
a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.

Po stronie powiatu Piskiego Projekt zakłada działania m.in. na rzecz Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu:
– zmianę ekspozycji stałej w muzeum poświęconej życiu i biografii K. I. Gałczyńskiego z szerszym wykorzystaniem posiadanych materiałów audiowizualnych i archiwalnych, co zwiększy atrakcyjność
i dostępność muzeum, pozwoli na wyeksponowanie artefaktów nie prezentowanych dotąd zwiedzającym z braku odpowiednich warunków;
– konserwację zbiorów papierowych, w tym liczącą ponad 400 woluminów bibliotekę należącą do
K. I. Gałczyńskiego i ich digitalizację co zapewni dostęp do zbiorów i naukowe opracowanie. Dalsze ich trwanie w takim stanie zagraża bezpieczeństwu tych zbiorów prowadząc do stopniowej degradacji, także z powodów mikrobiologicznych;
– podniesienie kompetencji pracowników muzeum przez specjalistyczne szkolenie w zakresie właściwych metod przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych;
– modernizację instalacji elektrycznej i założenie systemu alarmowego przeciwpożarowego
i przeciwwłamaniowego poprawiające bezpieczeństwo obiektu i zgromadzonych zbiorów;
– budowa małej infrastruktury na zewnątrz muzeum z zastosowaniem multimediów, zwiększające atrakcyjność muzeum dla zwiedzających;
– zakup wyposażenia pozwalającego poszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną muzeum (kamera, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, laptop);
– wyrównanie standardu narracji muzealnej placówki na prowincji z większymi ośrodkami;
– promocja muzeum i jej patrona na terenie litewskiego partnera projektu.
Powiat Piski jest już po etapie spełnienia wszelkich niezbędnych warunków, co oznacza,
że w chwili obecnej trwa etap przygotowywania umowy projektu.
Rozpoczęcie działań planowane jest od 1 marca 2021 roku, projekt trwać będzie 24 miesiące.

Aneta Ofman,
naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji
Starostwa Powiatowego w Piszu