OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz miejsce przetargu:
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
2. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w siedzibie sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14.00 w terminie do 13 listopada 2020r., po uprzednio uzgodnionym terminie z Jackiem Tyszkiewiczem, tel. 533-333-087.
3. Ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony dotyczy sprzedaży samochodu osobowego KIA Optima 1,7 CRDi, rok produkcji 2012.
4. Cena wywoławcza 22 500zł. Wysokość wadium 2250 zł.
5. Wadium należy wpłacić do dnia 16 listopada 2020 r. na konto 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z dopiskiem: Wadium – Przetarg dot. sprzedaży samochodu.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy.
8. Termin składania ofert – 16 listopada 2020 r. godz. 10:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce tablica ogłoszeń.