O G Ł O S Z E N I E – przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
Opis nieruchomości – tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) – boksy nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Powierzchnia nieruchomości – 225 m² (9 x 25 m²),
Numer działki – część 495/3,
Numer KW – OL1P/00012764/4,
Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 500,00 zł oraz
23% podatku VAT.
Wadium (dla jednego boksu) – 400,00 zł.
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

1.Przetargi odbędą się dnia 21 października 2020 r. o godzinach:
a) 10.00 na wydzierżawienie boksu nr 11,
b) 10.15 na wydzierżawienie boksu nr 10,
c) 10.30 na wydzierżawienie boksu nr 9,
d) 10.45 na wydzierżawienie boksu nr 8,
e) 11.00 na wydzierżawienie boksu nr 7,
f) 11.15 na wydzierżawienie boksu nr 6,
g) 11.30 na wydzierżawienie boksu nr 3,
h) 11.45 na wydzierżawienie boksu nr 2,
i) 12.00 na wydzierżawienie boksu nr 1,
w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 30 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r.
3. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 20 października 2020 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. 59 lub pod nr telefonu 87/4241216.