Pisą na szlaku Wańkowicza – ruszyły zapisy na zawody kajakowe

Starostwo Powiatowe w Piszu zachęca do udziału w II edycji zawodów kajakowych “Pisą na szlaku Wańkowicza”.

REGULAMIN UCZESTNICTWA „Pisą na szlaku Wańkowicza”-zawody kajakowe Pisz, 12 września 2020r.

I. ORGANIZATORZY/WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Starostwo Powiatowe w Piszu
2. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu Powiatowy
II. CEL IMPREZY
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką
2. Promocja Powiatu Piskiego poprzez popularyzację rzeki Pisy jako miejsca sprzyjającego rekreacji
3. Krzewienie zdrowego stylu życia
4. Integracja i rozwój społeczności lokalnej
III. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
1. Baza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, al. Turystów 22, 12-200 Pisz
2. 12.09.2020r. (sobota), godz. 10.00
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich -wymagana pisemna zgoda opiekuna prawnego)
2. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych
3. Kategorie:
 rodzinna – skierowana do załóg dwuosobowych, złożonych z rodzica/opiekuna z dzieckiem do lat 16.
 Indywidualna -open – rozgrywki indywidualne skierowane do młodzieży i osób dorosłych (18+)
 dziennikarze/znani/lubiani– rozgrywki indywidualne, skierowane do przedstawicieli mediów i przedstawicieli lokalnych władz, organizacji i instytucji.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zapewnia kajaki, kamizelki asekuracyjne i wiosła
2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy
3. Każdy zawodnik przed startem zostanie poinformowany o szczegółach zawodów.
4. Zawody rozegrane będą na łącznym dystansie 200m, z wykonaniem w połowie dystansu nawrotu przez opłynięcie bojki
5. Starty rozpoczną się sprzed bazy PMOS Pisz
6. O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decyduje czas uzyskany przez uczestników
7. Zawody rozegrane będą w każdej kategorii przy uczestnictwie minimum: dwóch zawodników i 2 osad
8. Komisję sędziowską powołują Organizatorzy
9. Zawodnik/zawodnicy mają prawo startu tylko w jednym wyścigu
10. Uzyskany czas zawodnika zostanie zapisany w protokole i potwierdzony przez sędziego podpisem
11. Wszelkie sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów oraz klasyfikacji końcowych rozstrzyga Sędzia Główny zawodów
12. Zgłoszenia należy dokonywać do 11 września 2020r., do godz. 14.00. W sytuacjach wyjątkowych Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu zawodów, tj. 12 września 2020r., do godz. 09.00
VI. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczowe
2. Organizatorzy zapewniają kajaki oraz pozostały sprzęt
3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 11 września 2020r., telefonicznie pod numerem: PMOS Pisz (087) 423-45-72, mail: bazamos@wp.pl
4. Każdy zawodnik powinien potwierdzić swoją obecność organizatorowi 30 minut przed oficjalnym otwarciem zawodów
VII. NAGRODY
1. Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca w kategorii rodzinnej i indywidualnej- open oraz 1 miejsce w kategorii dziennikarze/znani/lubiani otrzymają puchary i nagrody rzeczowe
2. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale
VIII. KONTAKT
1. Starostwo Powiatowe w Piszu – 87 425-47-60 – Aneta Ofman
2. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 87 423-45-72 – Józef Knyżewski
3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu – tel. 87 425-47-58- Anna Stachelek
IX. PROGRAM ZAWODÓW
09.30–zamknięcie listy startowej i potwierdzenie gotowości.
10.00–uroczyste rozpoczęcie imprezy.
10.30–start według kategorii.
Ok. 13.00–zakończenie imprezy (dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród i pucharów)
Ok. 13.30 – poczęstunek integracyjny