Złóż wniosek o stypendium

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium  dla uzdolnionych uczniów (klasy VI-VIII) pobierających naukę na terenie naszej gminy.

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Mogą je otrzymać osoby, które spełniły co najmniej jedno z poniższych warunków:
– osiągnęły w minionym roku szkolnym (trwającym od 1 września 2019 do 26 czerwca 2020 r.) bardzo dobre wyniki (średnia arytmetyczna na poziomie nie mniejszym niż 5.0)
– uzyskały tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora za zgodność z oryginałem. Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy – od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl (zakładka ogłoszenia) lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 55). Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta (tuż przy głównym wejściu) Urzędu Miejskiego w Piszu. Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Pisz, określa Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r.

TU POBIERZESZ WNIOSEK