OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.1.2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r.

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 18 czerwca 2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej nr 1670N Pisz- Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60- odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N, droga powiatowa, klasa drogi Z, zlokalizowana w obrębie 0008 Giętkie, gm. Biała Piska na dz. nr geod. 48/1, 100, 7/2, (po podziale na działce nr 7/3), 16 (po podziale na dz. nr 16/1), 15 (po podziale dz. nr 15/1), 17 (po podziale dz. nr 17/1), 18 (po podziale dz. nr 18/1), 27/5 (po podziale dz. nr 27/6), 28 (po podziale dz. nr 28/1), 27/4 ( po podziale dz. nr 27/8), 48/2 (po podziale dz. nr 48/3), 101 (po podziale dz. nr 101/1), 120/2 (po podziale 120/3), 96/2 (po podziale dz. nr 96/5), 96/1 (po podziale dz. nr 96/3), 97/2 (po podziale dz. nr 97/6), 99 (po podziale dz. nr 99/1 i 99/3), 49/11(po podziale dz. nr 49/12), 52 (po podziale dz. nr 52/1), 60 (po podziale dz. nr 60/1), 62 (po podziale dz. nr 62/1), 64 (po podziale dz. nr 64/1), 166 (po podziale dz. nr 166/1), 167 (po podziale dz. nr 167/1), 74 ( po podziale dz. nr 74/1), 72( po podziale dz. nr 72/1), 88/2 (po podziale dz. nr 88/5), 89 ( po podziale dz. nr 89/1), 91 (po podziale dz. nr 91/1), 93/1 ( po podziale dz. nr 93/3), 93/2 (po podziale dz. nr 93/5), 95 ( po podziale dz. nr 95/1), 94/1 ( po podziale dz. nr 94/3), 94/2 ( po podziale dz. nr 94/5) oraz obręb 0031 Orłowo, gm. Biała Piska dz. nr geod. 199/1, 199/2, 249, 32 ( po podziale dz. nr 32/1) i dz. nr 35 ( po podziale dz. nr 35/1).

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16)w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.