Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

DODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

Decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Powiat Piski otrzymał 1 mln złotych w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Decyzja jest odpowiedzią na wnioski Starosty Piskiego o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dysponowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu środki, służyć będą aktywizacji zawodowej i łagodzeniu skutków bezrobocia. W najbliższym czasie informować będziemy Państwa o konkretnych działaniach w zakresie wykorzystania tych środków.
Przypominamy: władze Powiatu Piskiego mając na uwadze możliwe skutki pandemii, bardzo szybko podjęły starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na wsparcie w zakresie łagodzenia jej ewentualnych skutków. Pierwsze rozmowy na ten temat podjął już w kwietniu Starosta Piski w czasie wideokonferencji z Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. W maju przedstawiciele Zarządu Powiatu, Panowie Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda odbyli spotkanie w tej sprawie z Panią Wiceminister. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że powyższe działania cały czas mocno wspierał Pan Poseł Jerzy Małecki. To nie pierwszy raz kiedy Pan Poseł angażuje się w działania na rzecz naszego powiatu, za co w imieniu mieszkańców dziękujemy.

ROZPOCZYNAMY MODERNIZACJĘ KOLEJNYCH DRÓG POWIATOWYCH

10 lipca zawarte zostały umowy na przebudowę trzech dróg powiatowych. Łączna wartość zaplanowanych prac wynosi 10 298 343 zł, z czego 6 160 240 zł stanowi pozyskane przez Powiat dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Z dniem podpisania umów, wykonawcy przekazano również teren pod realizację inwestycji. Zakończenie poszczególnych zadań drogowych przewidziano na 16 listopada bieżącego roku oraz 27 maja 2021 r.
Podpisane umowy dotyczą przebudowy następujących dróg powiatowych:
1. Nr 1698N od DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – Dk nr 63;
2. Nr 1873N od drogi powiatowej Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo;
3. Nr 4603N – ulica Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29.
Wykonawcą robót budowalnych dla wszystkich zadań została firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Łączna wartość wkładu własnego Powiatu Piskiego wynosi 4 138 102 zł.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM

Starosta Piski przypomina, że w powiecie piskim w 2020 r. działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu piskiego mogą uzyskać w nich nieodpłatnie pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Od 16 maja br. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.
Pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl (zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna).