Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Piski informuje, że Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W związku ze stanem epidemii koronawirusa poszerzono krąg osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej. Znowelizowane zapisy ustawy przewidują, że od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Na terenie powiatu piskiego w 2020 roku działają dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa:

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piszu
zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  oraz nieodpłatna mediacja. Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy z Powiatem Piskim.
Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 zmieniono zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarządzeniem Starosty zawieszono bezpośrednie udzielanie porad i wprowadzono tryb udzielania porad na odległość (drogą e-mailową lub telefoniczną). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej drogą e-mailowa lub elektroniczną należy złożyć wniosek o uzyskanie porady na odległość. Wniosek zawiera oświadczenie, że osoba go składająca nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl. Wniosek o udzielenie porady na odległość jest załącznikiem do niniejszej informacji.
Zapraszam Mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Starosta Piski

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ

Do Starosty Piskiego
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

Proszę o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość1
Informuję, że dostępne dla mnie środki porozumiewania się na odległość to:
 telefon, numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 poczta elektroniczna, adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
 komunikator internetowy, dane kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 wideorozmowa, dane kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 inne, dane kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Ja, niżej podpisany(na), (imię, nazwisko, adres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez starostwo powiatowe oraz w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. TAK NIE

(data i podpis osoby uprawnionej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, a także właściwe starostwa powiatowe oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu teleinformatycznego korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na ekranie systemu.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa