Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Pisz, dnia 25.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia wraz z budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 27 m2,
Numer działki – cz. 431/57,
Powierzchnia nieruchomości – 36 m2,
Numery KW – OL1P/00012764/4,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 810,00 zł + 23%VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Wadium – 100,00 zł.
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 2 lat.
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 09.ZP/US – teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 25.06.2020 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.