Zakaz wstępu do lasu – COVID 19

Nadleśnictwo Pisz i Maskulińskie poinformowało o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu dla osób nieupoważnionych z powodu zagrożeń COVID 19.

Zakaz obowiązuje od dziś 03.04.2020r do odwołania i jest jednym z obostrzeń w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się kowronawirusa COVID 19. Decyzje o zakazie wstępu do lasu obowiązują na terenie całego kraju i Lasów Państwowych. Powodem wprowadzenia obostrzeń były coraz liczniejsze przypadki większych skupisk ludzkich na terenach leśnych. Wstęp do lasu mają od dziś wyłącznie osoby do tego upoważnione. Za nieprzestrzeganie zakazu grożą kary.

Zarządzenie Nr 19/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz
z dnia 03.04.2020 r.
w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Pisz

znak: ZG.2610.2.2020
Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r, poz. 6 ze zm.), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zarządzam co następuje:
§1
Ze względu na wystąpienie stanu epidemii wprowadzam z dniem 03 kwietnia 2020r. okresowy zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Pisz.
§2
Zakaz obowiązuje do odwołania.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz
Robert Trąbka