Organizacje pozarządowe – Starostwo Powiatowe przedłuża termin konkursu

Uchwala Nr 16/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12marca2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 7, 8, art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XIII/92/1S Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmianie ulega termin składania ofertw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, wskazany w części VI pkt. 1 załącznika
do Uchwały Nr 11/54/2020Zarządu Powiatu w Piszuz dnia 25 lutego 2020.

2. Część VI pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia
25 lutego 2020 otrzymuje brzmienie:Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2020 r.

§ 2.

1. Zmianie ulega terminrozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, wskazany w części VII pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2020.

2. Część VII pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia
25 lutego 2020 otrzymuje brzmienie:Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2020 r.

§ 3.

Treść ogłoszenia konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ogłoszenie konkursu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4.