Biuletyn Informacyjny Powiatu Piskiego


TRWAJĄ KWALIFIKACJE WOJSKOWE

Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej to cel kwalifikacji wojskowej, która w powiecie piskim ruszyła 17 lutego 2020 r.
Przed powiatową komisją lekarską zlokalizowaną w Starostwie Powiatowym w Piszu mają obowiązek stawić się roczniki i grupy podlegające temu obowiązkowi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Obowiązkowi stawienia się w 2020 r. do kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz wcześniej, o ile nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej lub zostały wcześniej uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
Na kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi o zawody związane z medycyną (w tym ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, stomatologia) weterynarią, lub psychologią.
Plan kwalifikacji wojskowej w powiecie piskim:

17-20 lutego: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Biała Piska
21-24 lutego: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Orzysz
25 lutego – 4 marca: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Pisz
5 – 9 marca: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Ruciane- Nida

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności
do czynnej służby wojskowej. Ustali też kategorię zdolności:

A. zdolny(-a) do czynnej służby wojskowej
B. czasowo niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej
D. niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
E. trwale i całkowicie niezdolny(-a) do czynnej służby wojskowej.

W przypadku, gdy komisja lekarska po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe. W pierwszym dniu kwalifikacji wojskowej w Starostwie zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie kwalifikacji został przywitany przez szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku majora Jana Suwarę, Wicestarostę Piskiego Marka Wysockiego oraz Tadeusza Wysockiego, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Piszu. Wszyscy zgodzili się, że dotychczasowe doświadczenie zespołu daje pewność rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia zadania oraz życzyli komisji owocnej pracy, a młodzieży kategorii A. W całym kraju w terminie od 3 lutego do 30 kwietnia br. kwalifikację wojskową przeprowadzą 392 powiatowe komisje lekarskie powołane przez wojewodów. Stawi się przed nimi około 215 tys. osób, w tym z terenu powiatu piskiego 520 osób.Od czasu ustania powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa nie oznacza wcielenia do wojska, jednak stawienie się przed komisją jest obowiązkowe.

/E. Cz./

POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ

18 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu.
Podczas spotkania Dyrektor Szpitala p. Marek Skarzyński przedstawił i omówił plan finansowy oraz obecną sytuację kadrowo- organizacyjną SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na 2020 r.

Ważnym tematem zasygnalizowanym na posiedzeniu była kwestia potrzeby zakupu nowego laparoskopu dla piskiego szpitala. Obecnie używany sprzęt jest w złym stanie technicznym oraz nie pozwala na dokonywanie zabiegów, które z użyciem nowoczesnej aparatury byłyby możliwe z jak najmniejszym obciążeniem dla pacjenta. Jak wskazał Dyrektor Skarzyński koszt zakupu laparoskopu to kwota ok. 400 tyś zł, szpital nie posiada takich środków aby samodzielne sfinansować inwestycję.

Jak wskazano na posiedzeniu, problem dotyczący przestarzałego sprzętu wskazywali Radzie Powiatu Pisz w ostatnim czasie pracownicy oddziału chirurgii, dyrektor Szpitala wystąpił również z wnioskiem o dotację z budżetu powiatu na zakup nowego laparoskopu. Mając to na uwadze, co wskazano również na posiedzeniu, Przewodniczący Rady Społecznej Starosta Andrzej Nowicki wraz z radnymi Rady Powiatu w Piszu, pozytywnie odnieśli się do wniosku, deklarując, że na marcowej sesji podjęta zostanie stosowna uchwała w tym zakresie.

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

W dniu 20 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyły się powiatowe eliminacje XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Eliminacje zostały zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Promocji Starostwa. Celem Olimpiady było przede wszystkim popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół średnich oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Olimpiada cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich z terenu powiatu piskiego. Wzięło w niej udział 11 osób wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W zmaganiach międzyszkolnych uczestniczyły reprezentacje 6 szkół:

– Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
– I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
– II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
– Zespołu Szkół Katolickich w Piszu
– Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie,

W eliminacjach powiatowych uczestnicy zmagali się z pytaniami testowymi z tematyki dotyczącej min.: obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz systemu obronności RP.
Olimpiada zakończyła się miłym akcentem czyli oficjalnym ogłoszeniem wyników, wręczeniem wszystkim uczestnikom dyplomów, nagród oraz upominków. Wicestarosta Pan Marek Wysocki podziękował przybyłej młodzieży oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką obrony cywilnej i bezpieczeństwa.

W indywidualnych rozgrywkach na szczeblu powiatu zwyciężyli:
I. miejsce Maciej Samul – II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
II. miejsce Katarzyna Cieloszczyk – II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
III. miejsce Piotr Chyliński – I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.
W rywalizacji szkół:
I. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
II. I Liceum Ogólnokształcące w Piszu
III. Zespół Szkół Katolickich w Piszu
IV. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
V. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
VI. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Powiat Piski na olimpiadzie wojewódzkiej reprezentować będą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, którzy w rywalizacji zespołowej uzyskali największą liczbę punktów. Olimpiada Wojewódzka odbędzie się 6 marca 2020 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Wilk

KOMISJA KONKURSOWA DO OPINIOWANIA OFERT. NABÓR KANDYDATÓW

Zarząd Powiatu w Piszu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, do wskazania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-62; osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska

Informacje oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można również w biuletynie informacji publicznej starostwa, pod linkiem:

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod linkiem

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

oraz na stronie internetowej powiatu w bloku tematycznym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/ Informacje o dotacjach Zarządu. Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r.