Biuletyn Informacyjny Powiatu Piskiego

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

II posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 10 lutego, miało na celu zaktualizowanie proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podziału środków z Funduszu Pracy na łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową.
Na wstępie posiedzenia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu Marcin Kamiński przedstawił zaktualizowany podział środków Funduszu Pracy na realizowanie w 2020 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Pan Marcin Kamiński szczegółowo omówił propozycję podziału środków Funduszu Pracy. W propozycji największa ich część zostanie wykorzystana na roboty publiczne 31,20 % (405.000,00 zł), bony zatrudnieniowe 27,0 %, (350.000,00 zł) prace interwencyjne 7,7% (100.4889,81 zł), prace społecznie użyteczne 7,0% (90.000,00 zł), staże 13,3 % (171.900,00 zł). Jedną z nowych form jest zwrot kosztów dojazdów 3,8 % (50.000,00 zł).

Podczas spotkania Dyrektor PUP poinformował zebranych o złożeniu pisma z prośbą o uruchomienie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.

ŚWIĘTO ORZYSKICH KRWIODAWCÓW

W dniu 6 lutego, w Domu Kultury w Orzyszu odbyły się uroczystości z okazji 100- lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość połączona była z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowanymi przez Zarząd Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców Krwi Ziemi Orzyskiej “Kropla Życia”, w ramach którego orzyscy Krwiodawcy podsumowali swoją działalność. Uroczystość odbyła się z udziałem Pani Poseł Urszuli Pasławskiej, reprezentującego Powiat Piski Wicestarosty Marka Wysockiego oraz Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, który objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem.
„Oddając krew ratujesz życie” – hasło będące ideą krwiodawstwa, najlepiej oddaje sens tej społecznej, bezinteresownej działalności człowieka dla człowieka. Krew to jeden z najbardziej pożądanych „leków”, jakimi dysponuje medycyna, a którego wciąż brakuje, nie tylko u nas w Polsce, ale również na świecie. Dlatego ważne jest, aby wspierać działania na rzecz krwiodawstwa. Orzyskie uroczystości stały się okazją by podziękować Tym, którzy swoim codziennym życiem dają przykład pięknej ofiarności na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Powiat Piski włączył się we współorganizację wydarzenia, decyzją Zarządu, honorując zasłużonych członków Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców Krwi Ziemi Orzyskiej “Kropla Życia” symbolicznymi medalami i wyróżnieniami.
Wicestarosta Marek Wysocki wręczył dyplomy i medale za wspieranie idei krwiodawstwa w powiecie piskim dla zasłużonych członków Stowarzyszenia, którzy oddali dotychczas ponad 40 litrów krwi. Wśród odznaczonych medalami „w podziękowaniu za wspieranie idei krwiodawstwa w powiecie piskim” i dyplomami znaleźli się Panowie- Jan Rybasow, Grzegorz Staniszewski, Waldemar Wróblewski, Zygfryd Kosche i Andrzej Rembiewski.
Okolicznościowe dyplomy otrzymali, Panie- Wiesława Bałazy i Elżbieta Mielniczuk oraz Panowie- Mieczysław Bogdański, Bogdan Pyskło, Krzysztof Księżyk, Hubert Makowski, Wojciech Narewski, Dawid Narewski, Mateusz Sokołowski, Krzysztof Prokopczuk, Andrzej Bałazy, Mirosław Mielniczuk, Andrzej Oleder, Krzysztof Grądzki i Grzegorz Pilarczyk
Szczególne wyróżnienie Pan Wicestarosta przekazał na ręce wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia, Pana Tadeusza Bałazego, który honorowo przekazał ponad 67 litrów krwi. Pan Tadeusz odebrał statuetkę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Powiatu Piskiego” oraz okolicznościowe dyplom i medal „w podziękowaniu za wspieranie idei krwiodawstwa w powiecie piskim”.
W związku z obchodzonym 100- leciem istnienia PCK, orzyscy Krwiodawcy odznaczeni zostali medalami z okazji 100-lecia PCK. Wydarzenie stało się również okazją do oficjalnego przekazania kierownictwa nad Stowarzyszeniem obecnemu Prezesowi, Panu Grzegorzowi Pilarczykowi, a odchodzący na „społeczną emeryturę” dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Pan Tadeusz Bałazy, odebrał z rąk Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego medal „ Za zasługi dla gminy Orzysz”.

Miłym akcentem uroczystości był moment wręczenia Medali 100- lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, które nadane zostały w dowód uznania za wieloletnie wsparcie organizacji. Medal odebrał między innymi Wicestarosta Marek Wysocki. Uroczystości umilił występ Chóru Spotkań Artystycznych.

Fot. Krzysztof Roszko