Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

OSTATNIA SESJA V KADENCJI RADY POWIATU PISZ

25 października odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Pisz. W dotychczasowym składzie, Rada funkcjonować będzie jedynie do dnia 16 listopada, na ten dzień zaplanowano bowiem zaprzysiężenie nowo wybranych radnych powiatowych- VI kadencji. Obrady ostatniej sesji zdominował temat piskiego szpitala powiatowego, w tym zatwierdzenie Programu Naprawczego w tej placówce. Uwagę radnych zwróciły zapisy dotyczące braku możliwości zbilansowania przychodów  i rozchodów szpitala w latach 2019/20 oraz zagrożenie wykonania w nadchodzących latach zakontraktowanych usług. Podczas dyskusji w zakresie kondycji szpitala, Starosta Andrzej Nowicki podkreślił pozytywne zmiany, jakie zaszły w placówce na przełomie ostatnich lat. Jak wskazał, niedostatek finansowania nie wynika z niegospodarności lecz z niedostatecznego poziomu finansowania szpitali powiatowych przez NFZ. Zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu podjęły wiele działań w kierunku poprawy warunków leczenia i pracy w szpitalu. Starosta wskazał też fakt, że wsparcie Powiatu możliwe jest przede wszystkim na działania inwestycyjne i nie może być kierowanie na wydatki bieżące. Podsumowując przedstawiony plan naprawczy Starosta wskazał, że oszczędności w postaci redukcji etatów nie wchodzą w grę, a kwestia rozwiązania aktualnych problemów placówki wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych jego dobrą kondycją, w tym dyrekcji, personelu oraz organu prowadzącego. Podobne stanowisko przedstawił Wicestarosta Marek Wysocki, który podkreślił, iż zarówno Zarządowi Powiatu Pisz jak i Radzie zależy na tym, aby piski szpital funkcjonował w sposób właściwy, dbając przede wszystkim szczególnie dla pacjentów. W dalszej części debaty, Dyrektor Szpitala Marek Skarzyński poinformował, iż Szpital, jako podmiot finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia od kilku lat ponosi straty, a ich poziom jest poniżej kosztów amortyzacji. Wskazał również, iż 742 szpitale w kraju posiadają zadłużenie rzędu 14 mld zł! Problem niedostatku finansowania jest więc kwestią ogólnokrajową, a nie wyłącznie powiatową i dyrektorzy szpitali nie mogą odpowiadać za brak pieniędzy w systemie. Niewydolny system najmocniej uderza w szpitale powiatowe, które nie mają możliwości rozwoju. Program naprawczy jest przede wszystkim narzędziem do monitorowania sytuacji szpitala w Piszu, które z czasem pokaże, czy podejmowane decyzje były słuszne. Dyrektor zapewnił również, iż cięcia kosztów zostaną wykonane w tych dziedzinach, w których istnieje taka możliwość i nie odbędzie się to kosztem pacjentów. Ostatecznie, skutkiem głosowania, Program Naprawczy Szpitala Powiatowego w Piszu został przez radnych zatwierdzony. Rada zatwierdziła również projekty uchwał w sprawach: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 oraz zmian w budżecie powiatu na 2018 r. Końcowa części XLVI sesji Rady Powiatu Pisz, minęła na pożegnaniu dotychczasowego składu rady i podziękowaniach za dotychczasową pracę na rzecz powiatu.

 

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.1.2018 dotyczący nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 5/3 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Piaski, gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.