Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Biała Piska – kwiecień 2018

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO NASZEJ GMINY


po zakończeniu procedury oceny wniosków, w dniu 05 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina wspólnie z Panem Jackiem Bućko Dyrektorem M-GOK Biała Piska oraz z Panem Sławomirem Słonawskim uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Tym razem Gmina Biała Piska pozyskała środki w kwocie 299 641 zł na realizację projektu „Rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej”, natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe na realizację dwóch zadań: „Modernizacja placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach” – kwota dofinansowania 70 000 zł oraz projekt promocyjno – kulturalny Naszej Gminy – kwota dofinansowania wynosi 42 452 zł.

Zakres projektu „Rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej” obejmuje modernizację 4 skwerów parkowych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej. Na każdym z nich zostaną wyremontowane ciągi piesze wraz z wykonaniem podświetlenia poziomego. Zostaną wykonane i zamontowane nowe kwietniki wiszące i kaskadowe, ławki oraz kosze na śmieci. Projekt zakłada także wykonanie nowych trawników i uzupełnienie brakującego żywopłotu.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostanie wycięta część drzew, które mają zachwianą statykę oraz te które są chore i mają spróchniały środek pnia, co mogłoby bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu nas wszystkich. Praktycznie co roku po burzach oraz silnych wiatrach widzimy ile grubych gałęzi, konarów, a nawet i drzew zostało połamanych. Nie mogę dopuścić do tego, aby sytuacja, która miała miejsce w Ełku, gdzie podczas wietrznej pogody spadający konar drzewa w parku miejskim przygniótł i zabił przechodnia, powtórzyła się u nas. Dlatego też część starych i chorych drzew należy wyciąć, z czym zgodził się Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydając stosowne zezwolenie. Niemniej jednak, aby zachować urok tych skwerów już na etapie projektowania przyjęliśmy nowe nasadzenia 70 drzew (to jest 3 razy więcej niż ilość drzew wyciętych). Będą to kilkuletnie klony przystosowane do wzrostu w warunkach miejskich. Zapewne duży wpływ na degradację i zniszczenie wycinanych drzew miały zlikwidowane kotłownie węglowe, które wcześniej były prawie na każdym rogu.
Intencją naszą jest, aby (tak jak pamiętają nasi starsi mieszkańcy) te parki tętniły zielenią, kolorowymi kwiatami, ładnymi zielonymi trawnikami. By stały się miejscem odpoczynku i rekreacji, a jednocześnie wizytówką centrum miasta. Dlatego też osobiście jestem bardzo zadowolony, że po prawie rocznym okresie sprawdzania i weryfikacji wniosku o dofinansowanie pozyskaliśmy środki unijne na ten cel.

Szanowni Państwo,
chciałbym także poinformować, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na modernizację drogi do miejscowości Komorowo, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze  środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jest to już czwarta umowa podpisana w tym roku na modernizację dróg. Poprzednie trzy umowy, na które pozyskaliśmy środki unijne, dotyczą modernizacji dróg w miejscowości Pogorzel Wielka, Rakowo Małe oraz ulicy Cichej w Białej Piskiej (gdzie już rozpoczęto roboty budowlane).

Trwają przygotowywania do ogłoszenia przetargu na modernizację kolejnej drogi „Modernizacja drogi gminnej w Bemowie Piskim” oraz na „Modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn”. Ogłosiliśmy także przetarg na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
W trakcie rozstrzygania jest przetarg na realizację zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Białej Piskiej”. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.Również nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej pozyskała fundusze unijne i realizuje bardzo ważną inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do miejscowości Kaliszki”.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych obejmującego modernizację sali rozrywkowo – tanecznej.

Zostały już wykonane badania geologiczne gruntu pod planowaną budowę sali teatralno–kinowej przy budynku M-GOK. Na to zadanie pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czekamy także na rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018”, na który złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska (Biała Piska, Skarżyn, Kumielsk, Szymki, Świdry Kościelne).

Na bieżąco sprawdzamy możliwości uzyskania kolejnych dofinansowań
i przygotowujemy kolejne wnioski.
1. W trakcie przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania: „Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowej wieży ciśnień w Białej Piskiej”.
2. W trakcie przygotowywania jest także wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej dla zadania
„Przebudowa ulicy Kolejowej w Białej Piskiej”.
3. W ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II został przygotowany i złożony wniosek
o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania
„Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego”.
Czekamy na ogłoszenie planowanego konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który (zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami sołectwa Pawłocin) zostanie przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Pawłocin.
Przystępujemy do realizacji kolejnych mniejszych zadań, ale równie ważnych dla naszych mieszkańców. Są to między innymi remonty i budowy ciągów komunikacyjnych, parkingów, budowy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oświetlenia ulicznego, montaż wiat przystankowych oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji. Sukcesywnie zlecamy wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Myszki, Włosty, Drygały, Biała Piska ul. Prusa oraz ul. Sikorskiego, a także dokumentację techniczną na uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Świdry Kościelne i Cibory, dla których została już opracowana wstępna koncepcja.

Szanowni Państwo,
kontynuujemy to co jest naszym priorytetem, czyli aktywne pozyskiwanie kolejnych środków unijnych na rozwój Naszej Gminy. Na większość realizowanych przez nas dużych zadań inwestycyjnych pozyskaliśmy lub też planujemy pozyskać środki zewnętrzne, przeważnie środki unijne. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za wytrwałą pracę oraz za wsparcie i wyrozumiałość Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, Przyjaciołom Naszej Gminy oraz wszystkim mieszkańcom, dla których realizujemy te wszystkie inwestycje i remonty.

Reprezentacja siatkarzy Gminy Biała Piska na IV miejscu w Polsce

w dniach 10-11 marca 2018 r. reprezentacja Gminy Biała Piska uczestniczyła w Otwartych Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Klubów Amatorskich w Warszawie, w których zajęła wysokie IV miejsce. Nasza drużyna pokazała, że potrafi walczyć z najlepszymi zespołami w Polsce, których było na tych mistrzostwach aż 48. Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Klubów Amatorskich to największa impreza tego typu w Europie, a zarazem w Polsce. Co roku uczestniczą w niej ekipy amatorskie, półprofesjonalne, akademickie i takie, które mają w swoim składzie bardzo doświadczonych zawodników.
W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców serdecznie dziękuję zawodnikom za godne reprezentowanie Gminy Biała Piska i gratuluję osiągniętego wyniku.

Skład zespołu: Jeżewski Arkadiusz, Borawski Arkadiusz, Brodowski Marcin, Chojnowski Łukasz, Grabowski Bogusz, Gutowski Michał, Osiecki Tomasz, Piszczak Rafał, Romankiewicz Mateusz, Sobczak Bartek, Żbikowski Rafał.

Szczególne podziękowania składam Zastępcy Burmistrza Panu Andrzejowi Braun, który osobiście przez cały turniej wspierał naszą drużynę, a także Panom Rafałowi Żbikowskiemu i Michałowi Gutowskiemu, którzy zorganizowali wyjazd i drużynę, która tak dzielnie walczyła i dzięki której Nasza Gmina wyróżniła się w kraju w kolejnej dyscyplinie sportowej.