OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6845.1.2.2018 z dnia 01.03.2018 r., dotyczący oddania w dzierżawę na czas oznaczony – 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 536/4 o powierzchni 1,9303 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej.