Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Biała Piska – luty 2018

TRWA REALIZACJA ZADAŃ BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK


budżet Naszej Gminy na 2018 rok został uchwalony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, na Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. Bardzo mnie cieszy, że projekt budżetu, który przygotowałem z kierownikami naszych jednostek organizacyjnych i moimi współpracownikami, uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej, a na Sesji obecnych w tym dniu 12 Radnych Rady Miejskiej przyjęło go jednomyślnie. Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2026 otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Ostatnie dni 2017 roku upłynęły na zakończeniu i rozliczeniu zadań z ubiegłego roku. Pragnę poinformować Państwa, że dzięki mądremu i rozważnemu gospodarowaniu środkami finansowymi, jak każdego roku wszystkie zobowiązania Gminy zostały opłacone. Nikomu nie zalegamy za dostarczone towary lub wykonane usługi. Nasi dostawcy i wykonawcy terminowo otrzymali należne im pieniądze, a na koncie na koniec roku została znaczna kwota wolnych środków. Ilość zadań zaplanowanych do realizacji w tym roku wymaga bardzo intensywnego prowadzenia prac. Dlatego już w pierwszych dniach nowego roku ogłosiliśmy kilka przetargów.
W pierwszej kolejności przygotowane i ogłoszone zostały przetargi na zadania na które pozyskaliśmy środki unijne i mamy na nie podpisane umowy o dofinansowanie:
Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi,
Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi,
Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez wymianę nawierzchni drogi,
Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.
Na modernizacje 3 dróg oferty zostały złożone, kończymy procedurę ich oceny i wkrótce podpiszemy umowy na ich wykonanie.

W trakcie przygotowywania jest procedura przetargowa na realizacje kolejnej inwestycji
z dofinansowaniem z Unii Europejskiej Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej. W następnej kolejności zostaną przygotowane i ogłoszone przetargi na zadania:
Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo. Na powyższe zadanie został też przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie: Modernizacja drogi w miejscowości Orłowo II etap,
Modernizacja drogi wewnętrznej nr geod. 20/101 w Bemowie Piskim.
Również w tym roku zostanie wykonany kompleksowy remont budynku w Skarżynie, w którym mieści się świetlica oraz remiza OSP. Na dofinansowanie tego zadania został przygotowany i złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018” zostały przygotowane dokumentacje techniczne co pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie, aż pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska:
1. Skarżyn przy Szkole Podstawowej.
2. Kumielsk przy Szkole Podstawowej.
3. Szymki przy świetlicy.
4. Świdry Kościelne przy placu zabaw.
5. Biała Piska przy ul. Pogodnej.
W przypadku pozytywnej decyzji ministerstwa w/w zadania zostaną wykonane latem 2018 roku.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach programu PROW 2014-2020 przygotowujemy dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poniższych zadań: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawłocin poprzez zmianę nawierzchni drogi, modernizacja i zagospodarowanie zabytkowej wieży ciśnień w Białej Piskiej.

Warto także zaznaczyć, że ocenie merytorycznej podlegają wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone przez Gminę Biała Piska oraz M-GOK dla kolejnych inwestycji:
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej,
Modernizacji placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach
oraz wniosek o dofinansowanie działań promocyjno– kulturalnych „Mazurska Rybka”. Realizacja powyższych zadań planowana jest również w tym roku.

Warto także zaznaczyć, że M-GOK w Białej Piskiej także w tym roku zrealizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, który obejmuje modernizację sali nr 16. Dużym wyzwaniem będzie budowa sali teatralno – kinowej przy budynku M-GOK, w którym zlokalizowana jest Gminna Biblioteka. Na to zadanie zostały pozyskane środki ministerialne oraz podpisana jest umowa na dofinansowania w kwocie 1 milion 135 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
W ramach konkursu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowujemy również dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Białej Piskiej.

Został także przygotowany i złożony wniosek na dofinansowanie zakupu nowego średniego wozu bojowego dla OSP Biała Piska.

Również nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej, która pozyskała fundusze unijne w kwocie 879 tysięcy zł realizuje bardzo ważną inwestycję zwłaszcza dla mieszkańców sołectw Kaliszki i Kolonia Kawałek: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do miejscowości Kaliszki.

Szanowni Państwo, jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę kontynuujemy to co jest naszym priorytetem, czyli aktywne pozyskiwanie kolejnych milionów na rozwój Naszej Gminy. Na większość realizowanych przez nas dużych zadań inwestycyjnych już pozyskaliśmy lub też planujemy pozyskać środki zewnętrzne, a przede wszystkim środki unijne. Już wiosną przystąpimy do realizacji kolejnych mniejszych zadań, ale równie ważnych dla naszych mieszkańców. Są to między innymi remonty i budowy ciągów komunikacyjnych, parkingów, budowy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oświetlenia ulicznego, montaż wiat przystankowych oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji. Zadania te zrealizowane będą również w ramach funduszy sołeckich, które są formą projektów obywatelskich.
Zaplanowaliśmy również wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Myszki, Włosty, Drygały, Biała Piska ul. Prusa oraz ul. Sikorskiego oraz dokumentacji technicznej na uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Świdry Kościelne.
Po ogłoszeniu wszystkich przetargów i podpisaniu umów w przypadku uzyskania oszczędności oraz po analizie możliwości finansowych Gminy rozpatrzę możliwość wykonania dodatkowych zadań inwestycyjnych.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom wielu mieszkańców oraz mając na uwadze ochronę powietrza przygotowałem projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu dofinasowania (w wysokości do 3 tysięcy złotych) z budżetu Gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Projekt uchwały wraz z projektem zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu na ten rok skierowałem do Rady Miejskiej i będzie on procedowany na najbliższej Sesji w lutym. Trwa przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu. Na dofinansowanie tego programu zabezpieczone są środki w budżecie.

Realizacja tych zadań wymaga spokoju i atmosfery pracy w Gminie. Zawsze to podkreślałem. Mam nadzieję, że w tym roku tak jak w ubiegłych latach nie będzie osób, które będą próbować zburzyć tą atmosferę dla swoich wyborczych korzyści wprowadzając zamieszenie i budząc emocje.
Wierzę, że dzięki Państwa wsparciu i naszej pracy wspólnie zrealizujemy te zadania ważne dla nas wszystkich i oczekiwane przez mieszkańców.

STYPENDIA SZKOLNE ZA I SEMESTR ZOSTAŁY PRZYZNANE

W środę 7 lutego 2018 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej odbyła się gminna uroczystość wręczania stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów szkół gminnych. W tym roku stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zostały wręczone 106 uczniom. Uroczystość odbyła się po raz siedemnasty. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kożuchach.


Stypendystom gratuluję dotychczasowych osiągnięć w nauce. Dyrektorom i nauczycielom szkół składam wyrazy uznania za wytężoną pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Rodzicom dziękuję za bardzo dobrą współpracę ze szkołami i pomoc jakiej udzielają swoim pociechom każdego dnia. Państwa niezawodna i tak liczna obecność w czasie tej uroczystości była okazją do złożenia też Państwu gratulacji i wyrazów uznania. Macie Państwo powody do radości i dumy z osiągnięć swoich pociech. Wyrażam nadzieję, że na podsumowaniu kolejnego semestru grono wyróżnionych stypendystów będzie jeszcze liczniejsze, do czego zachęcam wszystkich uczniów naszych szkół.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WAŻNYM PARTNEREM GMINY BIAŁA PISKA

W pierwszych dniach stycznia 2018 r. organizacjom pozarządowym zostały przyznane granty na realizację zadań publicznych w bieżącym roku kalendarzowym. Sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej w miesiącach listopad – grudzień 2017 r. było możliwe dzięki uchwaleniu przez Radę Miejską w Białej Piskiej, jeszcze w minionym roku kalendarzowym, ważnych dla gminy dokumentów: budżetu na 2018 rok i Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. Dziękuję naszym radnym za zrozumienie potrzeb podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Biała Piska.
Środki w wysokości 270 tys. zł. zostały rozdysponowane na projekty w obszarach działania, które uznano w gminie za priorytetowe: pomoc społeczną, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, poradnictwo i informację zawodową. Łącznie do Urzędu Miejskiego  w Białej Piskiej wpłynęło 7 ofert. Oferty pozytywnie przeszły etap oceny formalnej oraz merytorycznej i na realizację zgłoszonych projektów zostały podpisane umowy.
Wsparcie finansowe w łącznej kwocie 180 tys. zł przeznaczone zostało dla klubów sportowych. Umowy zostały podpisane z: MLKS ,,Znicz” Biała Piska, LUKS ,,Orzeł” w Drygałach i UKS ,,SOKÓŁ” w Białej Piskiej.
Na realizację projektu zgłoszonego przez Caritas Diecezji Ełckiej w zakresie opieki medycznej i rehabilitacyjnej gmina przeznaczyła 60 tys. zł.
Na ochronę i promocję zdrowia w budżecie gminy zabezpieczono 15 tys. zł. Do konkursu na to zadanie przystąpiło Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu, które w Białej Piskiej prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy i środki te będą przeznaczone na jego działalność.
Dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł otrzymało także Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (obecnie prowadzi je Ewangelickie Stowarzyszenie Betel), które będzie realizowało program promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska.

KONWÓJ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Z początkiem roku w naszej Gminie ruszył Konwój Świętego Mikołaja. Swoją podróż rozpoczął 8 stycznia, a zakończył 30 stycznia 2018 roku. Gościł w 26 miejscowościach i przejechał 320 km. Słodkie upominki od Mikołaja otrzymało 1628 rozradowanych dzieciaków z całej gminy. O dobrą zabawę i uśmiech dzieci zadbali Dyrektor Pan Jacek Bućko i instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej oraz Pani Małgorzata Kuliś – Kierownik Punktu Konsultacyjnego.

,,JESTEŚMY RAZEM 9”

Już po raz 9 Urząd Miejski w Białej Piskiej przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Punktem Konsultacyjnym w Białej Piskiej realizował program profilaktyczno-edukacyjny „Jesteśmy razem 9”. Program realizowano w okresie ferii zimowych 2018 r. i wzięło w nim udział 300 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Biała Piska. W tym roku najmłodsi mieszkańcy Gminy Biała Piska obejrzeli najnowsze ekranizacje bajek animowanych w Ełckim Centrum Kultury. Po filmie na wszystkich uczestników czekał obiad.

Część naszych dzieci skorzystało z wyjazdów na narty. Wyjazdy na stoki w miejscowości Okrągłe zorganizowali pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za sport Pan Rafał Żbikowski i Pan Michał Gutowski.

Wszystkim opiekunom serdecznie dziękuję za zrozumienie potrzeb najmłodszych mieszkańców naszej gminy i opiekę nad nimi w czasie wycieczek.

FERIE ZIMOWE 2018 W GMINIE BIAŁA PISKA

Ferie zimowe 2018 już za nami. Część uczniów wyjeżdżała na zimowiska lub ferie rodzinne. Dla tych, którzy w gminie Biała Piska zechcieli spędzić czas wolny poza domem, szereg atrakcji proponowały: szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Punkt Konsultacyjny i Urząd Miejski w Białej Piskiej, po to, aby nikt z nich się nie nudził. Nie brakowało różnego rodzaju aktywności sportowych, muzycznych, teatralnych, filmowych, na plastycznych kończąc. Rodzaj zajęć każdego dnia ferii, był dostosowany do zainteresowań i możliwości uczestników.

Gminne instytucje kultury przygotowały blok zajęć pod hasłem „Kreatywne multimedia”, w ramach których uczestnicy zdobywali wiedzę na temat wykorzystywania multimediów do kreatywnego tworzenia animacji. Podczas zajęć wykorzystywano różne techniki i metody tworzenia animacji. Przeprowadzono warsztaty z programowania, podczas których tworzono grę komputerową. W drugim tygodniu ferii uczestnicy tworzyli scenariusz na podstawie którego nagrali film promujący dom kultury i bibliotekę. Jak co roku rozegrany był Turniej FIFA 2018, który od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem.

Wszystkie zajęcia i wyjazdy były bezpłatne. Staramy się, aby zajęcia były ciekawe i zróżnicowane, bo zależy nam na tym, aby dzieci się nie nudziły i czas mijał im w dobrej atmosferze. Dla nas ważne jest to, że dzieci nie siedzą w domu biernie przed telewizorem lub komputerem, ale spędzają czas w grupie, wykonując różne interesujące prace. Organizatorom wypoczynku zimowego w naszej gminie dziękuję za przygotowanie bardzo ciekawej i różnorodnej oferty kulturalno-sportowej.