OGŁOSZENIE O PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM NIEOGRANICZONYM

Informuje się, że w dniu 13.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostało  ogłoszenie o przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 810/14 o pow. 0,0677 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Biała Piska
-miasto, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Termin przetargu: 15.11.2017 r., godz. 10:00 Urząd Miejski w Białej Piskiej pokój nr 15. Termin wpłaty wadium do dnia 09.11.2017 r. Cena wywoławcza- 35 415,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak