OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU z dnia 25.08.2017

Ruciane-Nida, 25.08.2017 r.

Zn. spr. SA.2201.59.2017

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 849-000-44-97, tel./fax (87) 42-41-600 / 42-41-619 e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej sprzedawcą ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne.

1) Opis przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku zestawione poniżej:

 

Lp

Nazwa składnika majątku

Numer inwentarzowy

Data nabycia

Stan techniczny

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wadium 10% ceny wywoławczej (zł)

1

Drukarka termiczna APEX 4

491/1917

2012.09.28

Wyeksploatowana, sprawna

60,00

6,00

2

Drukarka termiczna APEX 4

491/1920

2012.09.28

Wyeksploatowana, sprawna

60,00

6,00

3

Drukarka termiczna APEX 4

491/1923

2012.09.28

Wyeksploatowana, sprawna

60,00

6,00

4

Drukarka termiczna APEX 4

491/1924

2012.09.28

Wyeksploatowana, sprawna

60,00

6,00

5

Drukarka termiczna APEX 4

491/1926

2012.09.28

Wyeksploatowana, sprawna

60,00

6,00

6

Rejestrator PSION OMNII RT15

491/1790

2011.12.28

Wyeksploatowany, sprawny

80,00

8,00

7

Rejestrator PSION OMNII RT15

491/1827

2012.05.18

Wyeksploatowany, sprawny

80,00

8,00

8

Rejestrator PSION OMNII RT15

491/1828

2012.05.18

Wyeksploatowany, sprawny

80,00

8,00

 

2) Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty w terminie najpóźniej do dnia 8 września 2017 r. do godz. 11:00. Wadium należy wpłacić w gotówce, w kasie sprzedawcy lub przelewem na konto nr 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064, z dopiskiem „ Wadium – sprzedaż składników majątku”. Ofertę zgodną z treścią formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w sekretariacie sprzedawcy, w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), opisanym w następujący sposób: „Oferta na zakup składników majątku Nadleśnictwa Maskulińskie. Nie otwierać przed dniem 08.09.2017, godz. 11:15”.

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie sprzedawcy w pokoju nr 1. Składniki majątku objęte przetargiem można oglądać do dnia 08.09.2017 r. do godz. 11:00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami sprzedawcy pod nr telefonu (87) 42 41 607 lub (87) 42 41 613.

3) Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta oferenta, który uiścił wymagane wadium oraz zaoferował cenę najwyższą. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Sprzedawcy przysługuje prawo dowolnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę (decyduje kolejność wpływu ofert). Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. Okres wiązania ofertą wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wiązania ofertą. Sprzedawca zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik do ogłoszenia:

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie

Krzysztof Czaporowski