PRZYSTĄPILIŚMY DO REALIZACJI KOLEJNYCH WAŻNYCH INWESTYCJIw bieżącym roku zaplanowane zostało wykonanie kilku ważnych inwestycji, które są dofinansowane ze środków zewnętrznych. Część z nich jest już realizowana – mamy podpisane umowy na ich dofinasowanie i umowy z wykonawcami – prace trwają. Następne, na które mamy zapewnione dofinasowanie, są przygotowywane do uruchomienia, a wnioski na dofinansowanie kolejnych są w trakcie rozpatrywania.

Jak już informowałem Państwa Nasza Gmina pozyskała kilka milionów z funduszy unijnych na modernizacje 7 dróg gminnych. Pierwszą drogą, która w ramach tego dofinansowania jest już modernizowana to droga w miejscowości Konopki. W ramach tych prac, dzięki dobrej współpracy z Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu zostanie dodatkowo przebudowany fragment drogi powiatowej stanowiący skrzyżowanie drogi powiatowej i gminnej. Kolejne drogi planowane do realizacji w 2017 roku to: ulica Zielona w Drygałach, droga w miejscowości Orłowo, droga Szkody – Radysy. Zostały ogłoszone przetargi na realizacje tych zadań, otwarcie ofert zaraz po świętach. Planowane rozpoczęcie robót – maj 2017 roku. Zakończenie prac drogowych planowane jest do końca sierpnia 2017 r.

Dodatkowo, również w tym roku, zostanie dokończona przebudowa drogi w miejscowości Kumielsk (II etap). Dofinansowanie uzyskaliśmy z  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W ramach tego zadania zostanie wykonany kolejny odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik, którego koszt zostanie sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Kumielsk. Stanowi to dobry i mądry przykład wykorzystania funduszu sołeckiego, który kolejny raz został powiązany z inwestycja gminną.
Następne drogi, na które również pozyskaliśmy dofinansowanie to: ulica Cicha w Białej Piskiej, drogi w miejscowościach Pogorzel Wielka oraz Rakowo Małe, które zostaną wykonane wiosną 2018 roku.
Koszty powyższych zadań to ponad 4 miliony złotych. Dofinansowanie ich odbywa się w formie refundacji poniesionych kosztów, czyli Gmina musi najpierw wydatkować na całość zadania własne środki, a dofinansowanie otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Harmonogram prac tak został zaplanowany, aby utrzymać płynność finansową Gminy bez zbędnego zaciągania kredytów.

Szanowni Państwo,
nabrały tempa roboty na Osiedlu Witosa w Białej Piskiej. To efekt dobrej współpracy pomiędzy Gminą i Spółdzielnią Mieszkaniową zapoczątkowanej kilka lat temu przez Pana Burmistrza Ryszarda Szumowskiego i ówczesnego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnego Zastępcę Burmistrza Pana Andrzeja Brauna, którą kontynuowałem przez kolejne lata. Gmina wykonuje roboty drogowe na terenach stanowiących jej własność. Po ich wykonaniu Osiedle wzbogaci się o kilkadziesiąt miejsc parkingowych, zostaną utwardzone ciągi komunikacyjne. Zostanie także ogrodzony i oświetlony plac zabaw, zamontowane dodatkowe elementy zabawowe dla dzieci oraz elementy do ćwiczeń dla seniorów. W prace aktywnie włączyła się też Spółdzielnia Mieszkaniowa remontując parking na swoim terenie. Również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zmodernizował swoją sieć na Osiedlu co pozwoli póżniej na bezproblemowe korzystanie z parkingów i nawierzchni asfaltowej na ciągach komunikacyjnych. Za czasowe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Został przygotowany i ogłoszony przetarg na przebudowę położonej w okolicach kaplicy części ulicy Lipowej w Bemowie Piskim (budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania, modernizacja oświetlenia).

Po wyłonieniu wykonawcy została podpisana umowa na budowę oświetlenia
w Świdrach Kościelnych oraz remont budynku świetlicy w Rogalach Wielkich.

W ramach dobrej współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Olsztynie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowywane są prace związane z budową zatok autobusowych, ciągów pieszych oraz przejścia dla pieszych i oświetlenia wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Kaliszki. Chciałbym przypomnieć, że to dzięki dobrej współpracy z GDDKiA i pomocy wielu przyjaciół Gminy w 2016 roku został wykonany remont odcinka drogi krajowej – część ulicy Moniuszki w Białej Piskiej (dziś nie pamiętamy już jak ta ulica wyglądała rok temu) oraz remont polegający na wymianie warstwy ścieralnej na odcinku od budynku poczty do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Białej Piskiej, remont od przejazdu kolejowego od strony Pisza w kierunku miejscowości Kaliszki oraz przebudowane zostały zatoki autobusowe i zamontowany został sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i ulicy Kajki.

Chciałbym przekazać kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców Bemowa Piskiego i Drygał. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa
z wykonawcami na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej
w Bemowie Piskim oraz Zespołu Szkół w Drygałach. Na te inwestycje po ponad dwuletnim okresie oceny wniosków pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu System zielonych inwestycji (GIS). Koszty inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Prace wykonywane w czasie roku szkolnego będą prowadzone ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, i muszą zakończyć się do końca wakacji, co omówiliśmy z dyrektorami szkół w czasie podpisywania umowy.

Ważne też jest, że w ramach ustalonych przez nas kryteriów przetargów na roboty drogowe i budowlane, wykonawcy wydłużyli okres gwarancji na wykonywane prace do 6 lat.

Składamy kolejne wnioski o dofinansowanie.
Wniosek złożony przez gminę Biała Piska dotyczący dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej” został pozytywnie oceniony przez Radę Decyzyjną LGD Mazurskie Morze i wybrany do dofinansowania zajmując 1 pozycję na liście rankingowej. W ramach projektu planowana jest przebudowa placu zabaw przy ul. Dolnej. Nowoczesny plac zabaw zostanie podzielony na 3 sektory. Jedna część dla dzieci do 6 lat, natomiast drugi sektor będzie przeznaczony dla dzieci starszych. Trzeci sektor to część przeznaczona dla młodzieży. Będzie to nowoczesny obiekt posiadający elementy zabawowe tradycyjne oraz linowe, siłownię zewnętrzną z nowoczesnymi urządzeniami fitness oraz urządzenia typu street workout. Obiekt będzie oświetlony oraz wyposażony w monitoring. W chwili obecnej trwa procedura oceny wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Na bieżąco analizujemy i przygotowujemy się do kolejnych konkursów unijnych
i krajowych w celu złożenia dobrze przygotowanych i kompletnych wniosków.
W ramach ogłoszonych i zapowiadanych naborów obecnie przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych następujących zadań inwestycyjnych:
Kompleksowa modernizacja targowiska w Białej Piskiej.
Rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej (Plac Adama Mickiewicza).

Spółki Gminne,
nie pozostają w tyle. Zarówno Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., jak i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miejskim aktywnie pracują nad pozyskaniem funduszy unijnych.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przygotował i złożył wniosek dotyczący pozyskania kolejnych funduszy unijnych na bardzo ważną inwestycję „Przebudowa kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w miejscowości Bemowo Piskie”. Koszty inwestycji to około 11 milionów złotych. Wniosek przeszedł już ocenę formalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, czekamy na ocenę merytoryczną wniosku. To dzięki dobrej i mądrej pracy Pana Dyrektora i jego załogi, w poprzednich latach zmodernizowana została kotłownia w Białej Piskiej przy ulicy Witosa i zlikwidowanych zostało kilkanaście kotłowni węglowych w mieście, co wyeliminowało problem smogu, który teraz trapi wiele aglomeracji miejskich i gmin.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest obecnie na etapie uzupełniania
czterech złożonych wniosków dotyczących dofinansowania poniższych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki (z podłączeniem do sieci miejskich).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Rakowo Małe.
3. Budowa sieci wodociągowej Pogorzel Wielka – Monety.
4. Budowa sieci wodociągowej Myśliki – Włosty.

Czekamy również na ocenę wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dotyczącego dofinansowania remontu remizy OSP w Skarżynie.

Przygotowujemy się również do realizacji mniejszych, ale równie ważnych dla naszych mieszkańców zadań zapisanych i zaplanowanych w funduszach sołeckich, takich jak: montaż siłowni zewnętrznych, budowa placu zabaw, wykonanie boisk sportowych czy zagospodarowania terenów sołectw.

Drodzy Państwo,
jednym z głównych priorytetów polityki inwestycyjnej gminy Biała Piska jest wykorzystanie szansy pozyskania zewnętrznych środków finansowych, a zwłaszcza środków z Funduszy Europejskich. W tej perspektywie przypadającej na lata 2014-2020 aktywnie pozyskujemy kolejne miliony na rozwój Gminy. Jest to możliwe dzięki temu, że w Naszej Gminie jest spokój i atmosfera pracy. Wierzę, że dzięki Państwa wsparciu i naszej pracy wspólnie zrealizujemy następne ważne dla nas wszystkich i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,
mam też nadzieję, że zdążymy na czas z montażem urządzeń i składaniu życzeń świątecznych w Państwa domach towarzyszył będzie dźwięk hejnału Naszej Gminy rozbrzmiewający z Ratusza. Pierwszy raz zabrzmi on o godzinie 9.00 w poranek wielkanocny i o tej godzinie będzie nam towarzyszył każdego dnia. Hejnał ten został skomponowany z okazji 295 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Do tego pięknie i dumnie brzmiącego Naszego Hejnału dołączam najlepsze życzenia od pracowników Urzędu Miejskiego dla Państwa, wszystkich Państwa bliskich i gości w naszej Gminie.