Biuletyn Informacyjny Gmina Biała Piska – Nr 1 styczeń 2017

Realizujemy budżet gminy na 2017 rok

budżet Gminy na 2017 rok, który realizujemy już przez ponad 3 tygodnie Rada Miejska uchwaliła jeszcze przed świętami, bo 22 grudnia 2016 roku. Dla każdego samorządu jest to najważniejszy dokument w zakresie zarządzania i gospodarowania finansami publicznymi. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2017, akceptując zadania i inwestycje zaplanowane na ten rok. Uchwałę budżetową przyjęto bez wprowadzania zmian do przedłożonego projektu. Wcześniej projekt budżetu poddano wnikliwiej ocenie podczas obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Projekt uchwały budżetowej uzyskał także pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Podobną pozytywną opinię uzyskał też projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Uchwała ta również została podjęta przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Szanowni Państwo,
w budżecie Gminy na 2017 r. zostały zabezpieczone wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz wydatki na wykonanie niezbędnych remontów, inwestycji i spłatę kredytów. Planowane dochody Gminy Biała Piska w 2017 r. wyniosą 56 830 528,00 zł., planowane wydatki 60 214 436,00 zł.
Wydatki budżetowe w roku 2017 zaplanowano na kwotę 60 214 436,00 zł., w tym:
– wydatki bieżące w kwocie 52 767 786,42 zł,
– wydatki majątkowe na kwotę 7 536 117,58 zł.
W załączniku inwestycyjnym zaplanowano wykonanie 48 zadań inwestycyjnych. Wartość tych zadań wyniesie 7 254 117,58 zł. Na najważniejsze z tych zadań mamy już podpisane umowy na ich dofinansowanie. Na kolejne złożyliśmy już, bądź będziemy jeszcze składać wnioski o dofinansowanie.
Zapewne Państwo pamiętacie, jak w sierpniu ubiegłego roku informowałem o podpisaniu umów o dofinasowaniu ze środków unijnych modernizacji 7 dróg gminnych, z których 4 zostaną zrealizowane w tym roku (ulica Zielona w Drygałach, droga Radysy-Szkody, drogi w miejscowościach Orłowo i Konopki), pozostałe 3 zaplanowane są do realizacji w 2018 r.
Również miło jest mi poinformować, że 19 grudnia 2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisałem umowy, które zapewniają nam sfinansowanie remontów budynków Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim i Zespołu Szkół w Drygałach.

Podpisanie umowy z NFOŚ 
Fot. UM Biała Piska

Drogi i szkoły to najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tym roku na które mamy już zapewnione dofinansowanie. Niemniej jednak staramy się pozyskać środki zewnętrzne na kolejne zadania. W trakcie oceny jest nasz wniosek złożony w LGD Mazurskie Morze „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”.
Nasza Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stara się o dofinansowanie następujących zadań:
1.Budowę kanalizacji i sieci wodociągowej Białą Piską-Kaliszki.
2.Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalnia ścieków w Rakowie Małym.
3.Budowa sieci wodociągowej Pogorzel Wielka-Monety.
4.Budowa sieci wodociągowej Myśliki – Włosty.
Stosowne wnioski zostały złożone i czekamy na ich rozpatrzenie.
Na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa zostały wyodrębnione wydatki w kwocie 366 427 zł na zadania w ramach funduszy sołeckich. Są również przewidziane wydatki majątkowe związane ze wsparciem zadań Powiatu Piskiego w zakresie budowy dróg. Jak każdego roku nie zapomnieliśmy też o dofinasowaniu naszej Gminnej Spółki Wodnej.

Drodzy Mieszkańcy,
uchwalenie budżetu jest początkiem pracy jaka czeka nas wszystkich w 2017 roku . Jestem przekonany, że tegoroczny budżet pogodzi Państwa oczekiwania, a także potrzeby i możliwości Gminy Biała Piska. Od wielu lat sytuacja finansowa Gminy Biała Piska jest stabilna, o czym świadczy zakres realizowanych i zaplanowanych zadań, w tym zadań inwestycyjnych gminy oraz sytuacja Gminy na koniec ubiegłego roku.
Jak co roku pragnę poinformować Państwa, że w 2016 roku wydatki były realizowane bez najmniejszych opóźnień. Zobowiązania finansowe były opłacane na bieżąco, więc na koniec roku mamy opłacone wszystkie faktury. Spłaciliśmy kredyty w kwocie 2 miliony 230 tysięcy zł, a jedynym kredytem, który zaciągnęliśmy to kredyt w kwocie 466 tysięcy, którego zaciągnięcie było warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej przy realizacji remontu budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej. Dzięki mądremu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi nadwyżka budżetowa na koniec 2016 roku wyniosła około 1 milion 270 tysięcy złotych. Środki te dobrze wykorzystamy przy realizacji inwestycji gminnych w 2017 r.
Serdecznie dziękuję moim współpracownikom za przygotowanie projektu budżetu. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Białej Piskiej za merytoryczną i bardzo sprawną pracę nad budżetem Gminy Biała Piska na 2017 r. Kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, mieszkańcom dziękuję za wnioski złożone do projektu budżetu. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by zrealizować ten budżet z najlepszymi efektami dla całej gminy, wykorzystując racjonalnie własne środki finansowe, jak również środki zewnętrzne, o które podobnie jak w latach ubiegłych będziemy zabiegać z dużą skutecznością,.

Pieniądze dla organizacji pozarządowych przyznane

Gmina Biała Piska przyznała już granty na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2017 r. Sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej w miesiącach listopad – grudzień 2016 r. było możliwe dzięki uchwaleniu przez Radę Miejską w Białej Piskiej, jeszcze w minionym roku kalendarzowym, ważnych dla gminy dokumentów: budżetu na 2017 r. i Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Środki w wysokości 270 tys. zł. zostały rozdysponowane na projekty w obszarach działania, które uznano w gminie za priorytetowe: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, poradnictwo i informacja zawodowa. Łącznie do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło 7 ofert. Wszystkie pozytywnie przebrnęły etap oceny formalnej oraz merytorycznej i ostatecznie na realizację wszystkich projektów przyznano dofinansowanie.
Wsparcie finansowe w kwocie 180 tys. zł przeznaczone zostało dla klubów sportowych: MLKS ,,Znicz” Biała Piska, LUKS ,,Orzeł” w Drygałach, UKS ,,SOKÓŁ” w Białej Piskiej i ULKS ,,Derby” w Białej Piskiej.

Podpisanie umowy z Jackiem Jankowskim, prezesem MLKS “Znicz” Biała Piska
Fot. UM Biała Piska

Na realizację projektu zgłoszonego przez Caritas Diecezji Ełckiej w zakresie opieki medycznej i rehabilitacyjnej gmina przeznaczymy 60 tys. zł. Na ochronę i promocję zdrowia 15 tys. zł – zadanie to będzie realizowało Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu, które w Białej Piskiej prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł otrzymało także Centrum Integracji Społecznej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, które będzie realizowało program promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska.

Ferie w Gminie Biała Piska

Dzieci z Białej Piskiej będą korzystały z zajęć Ośrodka Mazurskiego Okrągłe k. Wydmin
Fot. Archiwum UM Biała Piska

Ferie zimowe już rozpoczęte. Jest to wydarzenie , na które czekają wszystkie dzieci. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, gminne szkoły, Punkt Konsultacyjny i Urząd Miejski w Białej Piskiej przygotowali na ten okres zajęcia sportowe, artystyczne, gry i zabawy, kulig, bal karnawałowy oraz wycieczki. Już po raz ósmy w naszej gminie, dzieci i młodzież szkolna, będą uczestniczyły w programie profilaktyczno-edukacyjnym ,,Mazurskim Szlakiem 8”. Projekt przewiduje 9 wycieczek szkolnych. Planuje się, że około 230 dzieci spotka się z aktorami Teatru Lalki i Aktora w Łomży i obejrzy spektakl pt.,,Rosnę”. Natomiast młodzież gimnazjalna będzie mogła doskonalić jazdę na nartach na stoku Ośrodka Mazurskiego Okrągłe k. Wydmin.

W okresie ferii zimowych uczniowie szkół korzystają z zajęć na szkolnych obiektach sportowych
Fot. UM Biała Piska

Drodzy Rodzice,
wszystkie zajęcia i wyjazdy są bezpłatne, a na każde dziecko uczestniczące w projekcie czeka gorący posiłek. Staramy się, aby zajęcia były ciekawe i zróżnicowane, bo zależy nam na tym, aby dzieci się nie nudziły i czas mijał im w przyjaznej atmosferze. Dla nas ważne jest to, że dzieci nie siedzą w domu przed komputerem lub telewizorem, ale spędzają czas w grupie, wykonując różne interesujące prace.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
zachęcam Was do aktywnego spędzania tegorocznych ferii zimowych, uczestnictwa w przygotowanej specjalnie dla Was gminnej ofercie kulturalno-sportowej. Skorzystajcie z ciekawego programu, interesujących zajęć i do udziału zachęcajcie swoje koleżanki i kolegów.

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.