Piscy radni uchwalili budżet na 2017 rok- wśród inwestycji drogi, budowa portu, rewitalizacja parków

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej w Piszu, radni podjęli kilka ważnych uchwał. Najważniejszą z nich było przegłosowanie uchwały budżetu na 2017 rok. Radni przegłosowali również zmiany podziału gminy Pisz na okręgi wyborcze i obwody głosowania oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5-latków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu.

Planowane dochody mają wynieść 113,6 mln zł, a wydatki – 105,9 mln zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa wyniesie 7,7 mln zł, a zadłużenie zmniejszyć się ma do 33,2 mln zł.

Wśród przewidzianych do realizacji jednorocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych znalazły się m. in. drogi gminne (przebudowa, nawierzchnia, itp.), na które Gmina Pisz pozyskała w ubiegłym roku zewnętrzne dofinansowanie lub sfinansuje je ze środków własnych (Uściany Stare, Kwik, Karpa, Hejdyk (2 drogi), Snopki, Ciesina, Pogobie Średnie, Stare Guty). Łączny koszt inwestycji drogowych na wsi wyniesie w przyszłym roku około 4,7 mln zł.

Wśród zaplanowanych inwestycji znajdują się również: budowa ul. Słubickiej (ok. 2,2 mln zł), budowa parkingu przy ul. Kopernika (170 tys. zł), przebudowa ul. Mazurskiej (0,5 mln zł),
przebudowa brzegów Pisy, budowa basenu portowego i budowa kładki pieszej pod mostem kolejowym – etap I (2,85 mln zł), termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku, Kotle Dużym, Jeżach (1,4 mln zł), termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 (135 tys. zł), budowa budynku socjalnego i technicznego (1,2 mln zł), modernizacja cmentarza i rozpoczęcie I etapu budowy nowego cmentarza (150 tys. zł).

Poza modernizacją nabrzeży i budowy portu, wśród zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem turystyki przewiduje się także wydatki na: zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno–rekreacyjne (ok. 1 mln zł), rozpoczęcie realizacji projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” (1,3 mln zł), rewitalizację parków miejskich (300 tys. zł).

Plan inwestycyjny uzupełniają m. in. modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na wsi, tereny użyteczności publicznej (place zabaw, infrastruktura sportowa, tereny rekreacyjne itp.), fundusz sołecki, zakup sprzętu i wyposażenia (m. in. dla ochotniczych straży pożarnych), wykup nieruchomości i inne.

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych nie było, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ile na inwestycje
Inwestycje Gminy Pisz zaplanowane na rok 2017 zamykają się kwotą 14 529 457,09 zł:
– ze środków własnych Gminy Pisz – 5 797 177,77 zł,
– ze środków zewnętrznych – 1 508 433,80 zł,
– ze środków europejskich – 7 223 845,52 zł.
Piski Cyfrowy Uczeń
Rada Miejska w Piszu podjęła również uchwałę w sprawie realizacji projektu „Piski Cyfrowy Uczeń – PCU”. Projekt opracowany przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu ma na celu przygotowanie uczniów 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez podniesiony poziom kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie tych szkół w narzędzia TIK. Efektem realizacji projektu będzie lepsza jakość gminnej edukacji. Dokona się to przez inwestycję w kompetencje nauczycieli i uczniów. Wartość projektu wynosi 1,2 mln zł, z czego ponad 90% pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota (74 tys. zł), stanowić ma wkład własny Gminy Pisz w postaci niepieniężnej. Projekt będzie realizowany od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
źródło i fot. archiwum Urząd Miejski w Piszu