O G Ł O S Z E N I E – przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz
Numer działki – 54/1
Powierzchnia działki – 4214 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł
Wadium – 7.000,00 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz,
Numer działki – 54/2
Powierzchnia działki – 4215 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, przy północnym narożu nieruchomości znajdy=uje się wykopany niewielki basem przeciwpożarowy
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł
Wadium – 7.000,00 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz,
Numer działki – 54/3
Powierzchnia działki – 4214 m2,
Numer KW – OL1P/00007305/1,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.400,00 zł
Wadium – 7.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 28 czerwca 2023 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 9.00.
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
2. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
3. Na podstawie art. 2b ust. 1,2 nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa powyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
4. W/w nieruchomości są wolna od obciążeń.
5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
6. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
7. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 85/UR – teren usług rzemiosła.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
9. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pisz, dnia 18 maja 2023 r.