O G Ł O S Z E N I E – sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki – 14/50
Powierzchnia działki – 881 m2
Numer KW – OL1P/00019638/1
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 115.000,00 zł +23% podatku VAT
Wadium – 20.000,00 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki – 14/51
Powierzchnia działki – 882 m2
Numer KW – OL1P/00019638/1
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 115.000,00 zł +23% podatku VAT
Wadium – 20.000,00 zł
III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki – 14/52
Powierzchnia działki – 824 m2
Numer KW – OL1P/00019638/1
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 107.000,00 zł +23% podatku VAT
Wadium – 20.000,00 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki – 14/56
Powierzchnia działki – 845 m2
Numer KW – OL1P/00019638/1
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 110.000,00 zł +23% podatku VAT
Wadium – 20.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 6 czerwca 2023 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00.
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 12.00
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 13.00
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolami: 3ML i 4ML – tereny zabudowy letniskowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia
1 czerwca 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pisz, dnia 19 kwietnia 2023 r.