Nieodpłatna pomoc prawna – Powiat Piski

Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zachęcamy do lektury informatora prawnego nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Informator został opracowany w ramach zadania publicznego “Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Piskiego.

Zgłoszenia wizyty należy dokonać za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy lub telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90.Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni roboczew godz. 8.00-15.00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?

Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawa udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest złożenie oświadczenia przed uzyskaniem porady.

WYJĄTEK OD UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE STANOWI:

1. Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej.Należy wcześniej zgłosić taką potrzebę pod nr telefonu wskazany do rejestracji: 874254700, 874254690.
2. Świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

• Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnionych lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym
• Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
• Nieodpłatną mediację, lub
• Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnej przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY

Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielającej porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego 29.12.2022-3