Informacje Starostwa Powiatowego w Piszu

Starosta Piski przypomina, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu pod adresem internetowym www.bip.powiat.pisz.plna głównej stronie oraz na stronie internetowej powiatu piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna” opublikowana jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnegomieszkańcompowiatu piskiego.

Lista opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
Lista obejmuje w szczególności:
1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Starosta Piski przypomina, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu pod adresem internetowym www.bip.powiat.pisz.pl na głównej stronie dostępna jest Uchwała Nr L/287/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r.w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.
Uchwała wraz z załącznikami reguluje rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023 w porze dziennej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Podstawa prawna: art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2301)