Nie bądź ofiarą – skorzystaj z przepisów antyprzemocowych

Ofiary przemocy i policja korzysta z uprawnień ustawy antyprzemocowej,  głównie z  nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania sprawców przemocy domowej.

W trakcie ostatniego tygodnia policjanci, w powiecie piskim, dwukrotnie skorzystali z przepisów antyprzemocowych wydając nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania dla dwóch sprawców przemocy domowej. Nakazy te obowiązują przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Pierwsza procedura dotyczyła sytuacji, która miała miejsce na terenie piskiej gminy. Nietrzeźwy 48-latek wszczął awanturę w domu stosując przemoc fizyczną i psychiczną wobec matki. Sprawca przemocy został zatrzymany. Policjanci wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Druga interwencja miała miejsce w jednej z miejscowości na terenie gminy Ruciane – Nida, gdzie 42-latek wszczął awanturę z konkubiną. W trakcie kłótni wyzywał ją, krytykował oraz bił ją po twarzy. Sprawca przemocy trafił do policyjnego aresztu. Po jego opuszczeniu otrzymał od funkcjonariuszy nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Obie rodziny, w których doszło do przemocy domowej, objęte zostały procedurą „Niebieska karta”.

Przypominamy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być też wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wystawienia.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

– podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
– w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz jest zobowiązana:

– do wskazania Policji deklarowanego miejsca swojego pobytu,
– w miarę możliwości numeru telefonu,
– informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.
Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.