O G Ł O S Z E N I E – przetargi na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie
Numer działki – 65/8,
Powierzchnia nieruchomości – 1091 m2
Numer KW – OL1P/00013177/9,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 49.900,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 9.000,00 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie
Numer działki – 65/10,
Powierzchnia nieruchomości – 727 m2
Numer KW – OL1P/00013177/9,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 33.200,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 6.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 20 marca 2023 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
– na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. W/w nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości zostały wydane decyzje nr 153/13 i 155/13 o warunkach zabudowy z dnia 30.12.2013 r. dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 marca 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pisz, dnia 27 stycznia 2023 r.