Powiatowa Rada Rynku Pracy bez przedstawiciela Gminy Pisz

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawie polityki rynku pracy.

13 października 2022 r. Zarządzeniem nr 31/2022 Starosta Piski powołał nowy skład Rady Rynku Pracy. W skład rady weszło pięciu przedstawicieli organizacji związkowych
i organizacji pracodawców, przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników, trzech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutową problematyką rynku pracy.
Zawsze do Powiatowej Rady Zatrudnienia, a potem Powiatowej Rady Rynku Pracy powoływany był przedstawiciel Gminy Pisz – zazwyczaj był nim Burmistrz Pisza.
Jest to zupełnie zrozumiałe, bo przecież Gmina Pisz jest największa w powiecie i posiada największy rynek pracy. Ponadto Gmina Pisz jest znaczącym pracodawcą. W jej jednostkach organizacyjnych, placówkach oświatowych, spółkach, instytucjach kultury pracuje prawie 750 osób.
Tym razem z niewyjaśnionych powodów Starosta Piski Andrzej Nowicki nie powołał do rady przedstawiciela samorządu Gminy Pisz.
W nowej Radzie Rynku Pracy samorząd reprezentuje dwóch przedstawicieli starostwa i Burmistrz Rucianego Nidy. W radzie na dziewięciu jej członków, cztery osoby to przedstawiciele starostwa. Na pytanie o kryteria wyboru członków rady Starosta nie udzielił Gminie Pisz odpowiedzi. Być może przyczyną wyeliminowania przedstawiciela Gminy Pisz było to, że w minionej kadencji rady miał on kilkakrotnie odmienne zdanie na posiedzeniach rady, niż przedstawiciele starostwa.