OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Decyzja: WZB.6740.I.8.2022Pisz, 07 grudnia 2022r.

Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2022r. poz.2000 )-zawiadamia się – że na wniosek Gminy Pisz z dnia 26 września 2022r.- została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi gminnej-ulicy Świętego Wojciecha od km 0+000,00 do km 0+233,93-I odcinek i 0+000,00 do km 0+131,71-II odcinek
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach 730 1530

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
• Stan nieruchomości:
Dz. Nr 7/2, 6/4, 14/83, 15/2, 16/22, 16/13, 4/3, 4/29, 6/7, 6/35, 6/37, 6/39(przed podziałem 6/10), 14/82, 4/36, 13,4/20, 7/1 położonych w obrębie Pisz 2

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (zgodnie z art.49 ustawy KPA)
Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.