O G Ł O S Z E N I E – przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1129/52,
Powierzchnia nieruchomości – 3264 m2
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 685.000,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 130.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 7 marca 2023 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 11.00
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe:
– ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie polegająca na:
1. Posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej NN, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej,
2. Prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiortswo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3. Utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niesadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1878/3, położonej przy ulicy Pisańskiego, w obrębie 0001 Pisz 1, gminie Pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część aktu notarialnego.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 10.MW– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 1 marca 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Pisz, dnia 14 grudnia 2022 r.