Dyżury aptek w Powiecie Piskim

UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnychna terenie powiatu piskiego w roku 2023.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.
z 2022, poz. 2301), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pisza, Burmistrza Orzysza, Burmistrza Rucianego-Nidy, Burmistrza Białej Piskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w OlsztynieRada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023
w porze dziennej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023
w porze nocnej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/227/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.