O G Ł O S Z E N I E – na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 207/10,
Powierzchnia nieruchomości – 264 m²,
Numer KW – OL1P/00013707/4,
Opis nieruchomości – wydzierżawiony teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 152,00 zł+ 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
Wadium – 100,00 zł,
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 16.12.2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 2 lat.
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 13.12.2022 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości i nr działki.Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. 64 lub pod nr telefonu 874241216.